Spracovanie a ochrana osobných údajov (GDPR)

Osobné údaje

Pre používanie webu a nákup služieb a tovaru prostredníctvom eshopu nie je potebná registrácia užívateľa. Pre prijatie konkrétnej objednávky je už potrebujeme kontaktné údaje objednávateľa.

Odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte práva, vrátane práva požadovať od nás prístup k vašim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedziť spracovanie, a vzniesť námietku proti spracovaniu.

Pri vyplnení objednávky alebo pri registrácii na web stránke nám poskytujete niektoré vaše osobné údaje. Ďalej pri používaní webového sídla dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku ktorým máme prístup. Zadaním osobných údajov a používaním webového sídla súhlasíte so spracovávaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a k ďalej uvedeným účelom, a to až do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním. Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom, najmä so zákonom Slovenskej Republiky o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sú tie údaje, ktoré potrebujeme pre zaradenie objenávky do produkcie a ktoré nám poskytujete dobrovoľne v rámci vyplnenia objednávky či registrácie. Osobnými údajmi sa rozumejú dáta, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú najmä, avšak nie výlučne, meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa bydliska resp. doručenia zákazky. Ďalšie údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webového sídla, sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webové sídlo, informácie získané pomocou súborov cookies a ďalšie obdobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať i bez registrácie a bez ohľadu na to, či na webovom sídle nakupujete alebo nie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov Vaše osobné údaje majú byť nami spracované pre účely výroby objednávky, fakturácie, expedície a doručenia. Ku spracovaniu údajov pre vyššie spomenuté účely je vyžadovaný váš súhlas. Udelenie tohto súhlasu je celkom dobrovoľné. Naviac máte právo, kedykoľvek udelený súhlas odvolať, a to písomným oznámením. V takomto prípade bude spracovanie osobných údajov uskutočňované na základe odvolaného súhlasu okamžite ukončené. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov v období ešte pred jeho odvolaním.

V prípade, že nám udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje spracovávané (a) v rozsahu: identifikačné a kontaktné údaje, emailová adresa, fakturačné údaje.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Osobné údaje užívateľa nezverejňujeme ani neposúvame tretím osobám. Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané účtovníkom. Takýmto osobám sú vaše osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pro fakturačné spracovanie vašej objednávky. Vaše osobné údaje neodovzdávame žiadnej ďalšej osobe.

Cookies
Cookies sú textové dáta ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového sídla, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webového sídla.

Používanie osobných údajov
Prostredníctvom osobných a ďalších údajov umožňujeme prístup k užívatelskému účtu pre zjednodušené používanie webového sídla. Osobné údaje sú na našom webovom sídle vyžadované v technicky nutnom rozsahu pre vedenie účtu a jeho úpravu.

Pokiaľ je potrebné alebo máte možnosť pri návšteve nášho webového sídla zadať osobné údaje, prosíme vás, aby ste sami zvážili, ktoré údaje nám chcete dobrovoľne poskytnúť. Niektoré údaje je nutné vyplniť a sú povinné, na to aby mohla byť vaša objednávka vyrobená a doručená k vám.

Údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, tj. k vedeniu databázy užívateľov webového sídla a k ponúkaniu tovaru a služieb, a to po dobu než nám vyjadríte nesúhlas s ich spracovávaním. Prihlásením sa k odberu newsletteru súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami a to e-mailom.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu ahoj@chcemeslobodu.sk.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, alebo pokiaľ by ste chceli vymazať či upraviť Vaše osobné dáta, napíšte nám email na ahoj@chcemeslobodu.sk s popisom požiadavky, radi Vam v čo najkratšom čase vyhovieme.

Pin It on Pinterest