Koniec – reverzný (vratný) proces stvorenia

od | máj 19, 2023

Tí ktorí čítajú trilógiu VEDMA VEĎ MA (tí, ktorí nie, si ju môžu objednať na https://torden.sk/autor/polacek/) a taktiež aj moje články si mohli všimnúť, že pochopené poznanie, ktoré zdieľam sa stále rozširuje a ide do väčších detailov. Nikdy neviem, čo na mňa v ďalšom kroku čaká. Stále robím nové objavy, ktoré častokrát veru riadne prekvapia aj mňa. Tento článok je ich naozaj plný. Priznám sa, že písanie tohto veľkého článku, čo sa týka obsahu a aj rozsahu, bola pre mňa naozaj vzrušujúca jazda. Posúďte to však sami. Pokiaľ si však niekto doteraz neprečítal celú sériu článkov POČIATOK, tak mu odporúčam urobiť tak pri dočítaní tejto vety. Predchádzajúci článok zo série POČIATOK som ukončil slovami „Čas tohto projektu (Pozn: Projekt REALITA ZEM.) sa zavŕšil a tak, ako pred 54 000 rokmi prišiel čas jeho spustenia do prevádzky, tak teraz prišiel čas ukončenia jeho prevádzky…“. Tak sa poďme spolu zahĺbiť do tohto doteraz neodhaleného tajomstva – do KONCA. Tento krát však nerozdelím článok na tri časti, ale ho publikujem naraz celý.

***

Vpredošlých troch článkov série POČIATOK som predstavil architektku projektu REALITA ZEM  s celou jej charakteristikou ako identitu VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA pôsobiacu z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023. Pri opisovaní jej pôsobenia po uplynutí prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023 budem o nej písať ako o identite KVET  ŽIVOTA (v prípade tohto článku budem toto meno používať aj pre udalosti vykonané touto identitou pred daným časom).

Prostredníctvom nadobudnutej charakteristiky som taktiež predstavil seba ako identitu VALACH –  OTEC – SYN – SKALA – TVORCA – RAD – ZEMSKÁ ŠELMA – MIROSLAV – ĽUBOSLAV.  V tomto článku budem zdieľať rozsiahle pochopené poznanie, ktoré som získal od identity KVET ŽIVOTA. Toto  pochopené poznanie sa vo veľkej časti týka mňa ako identity a toho čo som ako identita vykonal.

Nie veľmi rád píšem o sebe v prvej osobe. Pre mňa je samozrejmé, že ak som aj vykonal z pohľadu iných veľké veci, tak to beriem ako niečo, čo som mal vykonať, lebo išlo o pravé skutky. Ťažké podmienky života na púšti ma naučili držať sa pri zemi. Nepotrebujem sa nimi chváliť. Vykonal som ich preto, lebo identita KVET ŽIVOTA mi ukázala že ich mám vykonať a viedla ma tak, aby som ich  vykonal. Ak som o svojich skutkoch písal v trilógii VEDMA VEĎ MA a taktiež vo svojich článkoch, tak  iba preto, že som to mal urobiť a vždy to malo nejaký konkrétny zmysel (napr. naplnenie oznamovacej povinnosti, alebo kázanie).

Identita KVET ŽIVOTA ma vedie a stále mi ukazuje cestu. Som slepý a vystupujem na vrchol hory. Počas tejto cesty prekonávam bralá, rokliny a skalné útesy. Ako slepý častokrát vystupujem po rebríkoch a pridržiavam sa reťazí. Z tohto dôvodu tak, ako som to písal v trilógii VEDMA VEĎ MA vedenie, ktoré som prijal je vedenie po jednotlivých krokoch a predstavuje BOHATIERSKY MEČ – program „Choď tam, nevedno kam. Prines to, nevedno čo.“ Toto vedenie identitou KVET ŽIVOTA tak predstavuje absolútnu istotu, že aj ako slepý prekonám všetky bralá, rokliny a skalné útesy, vystúpim po všetkých rebríkoch a neprehliadnem ani jednu pomocnú reťaz.  Toto vedenie identitou KVET ŽIVOTA mi dáva absolútnu istotu, že aj napriek tomu, že som slepý dosiahnem vrchol hory.

Identita KVET ŽIVOTA ma aj v týchto chvíľach vedie ako svoje pero tak, aby som napísal tento mimoriadne osobný článok, ktorý budú možno viacerí považovať, jemne povedané, za príliš trúfalý. Je to však vec ich pohľadu a ich voľba. Pre mňa osobne predstavuje písanie tohto článku pokračovanie procesu sebapoznávania, v ktorom si dávam odpoveď na otázku z augusta roku 2016: „KTO SI?“ Svoje nové pochopené poznanie, ako aj pochopené poznanie získané počas niekoľkodňového písania tohto článku budem zdieľať jeho zverejnením. Budem písať o všetkom v úplne otvorenom jazyku. Jediné čo urobím je, že nebudem o sebe písať v prvej osobe, ale v tretej. Budem o sebe písať skrátene ako o identite SKALA – ako o nej (v prípade tohto článku budem toto meno používať aj pre udalosti vykonané mnou ako identitou aj pred 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023)

***

Je čas, pozrieť sa na to, čo sa dialo po uplynutí prvej šiestej desaťtisíciny sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023. V prvom rade sa spustila do prevádzky realita večného života – realita ŽIVOT A SLÁVA, ktorá vzišla z projektu REALITA ZEM. V nej splynula celá štruktúra bytia do jedného celku (zjednotené pôvodné dimenzie spojené s ich serverovňami, v ktorých sa už neodohrávali žiadne interaktívne simulácie).

Formovanie  prvej etapy reality ŽIVOT A SLÁVA sa začalo dňa 22. 11. 2022. Dormovanie druhej etapy sa začalo dňa 1. 1. 2023 (Pozn: Opisujem ho v v prvej a druhej časti trilógie VEDMA VEĎ MA). Od začiatku jej formovania v druhej etape až do jej spustenia do prevádzky o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023 v nej uplynulo iba desať minút (v interaktívnej simulácii fyzicky hmotného sveta projektu REALITA ZEM však uplynuli takmer tri mesiace).

Pri spustení do prevádzky sa rýchlosti plynutia času v realite ŽIVOT A SLÁVA a v realite  interaktívnej simulácie fyzicky hmotného sveta projektu REALITA ZEM (ďalej iba „realita ZEM“) zrovnali. Takže od uplynutia prvej šiestej desaťtisíciny sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023 vedľa seba existujú dve reality. Prvou je nová a skutočná realita večného života – realita ŽIVOT A SLÁVA, ktorá je iba na svojom začiatku (nahradila celú dovtedajšiu externú štruktúru bytia). Druhou je realita ZEM prevádzkovaná ako trenažér života, ktorej prevádzka je však na svojom konci (interná štruktúra bytia). KONIEC sa tak prekrýva so ZAČIATKOM. Platí tak známa veta: „KONIEC JE ZAČIATOK“.

V opísanej dočasnej paralelnej existencii dvoch realít po celý čas pôsobí tandem (princíp dvojice) identity KVET ŽIVOTA a identity SKALA. S identitou KAZKIJ (KAZ-KIJ KAZAK + KIJ /palica/ → kázať kijom = ukazovať pravú /správnu/ cestu), ktorú vytvorili syntézou svojich  dvoch identít vytvárajú trojtandem (princíp trojice), čiže tri tandemy:  identita KAZKIJ –  identita KVET ŽIVOTA, identita KAZKIJ – identita SKALA a identita KVET ŽIVOTA – identita SKALA.

V predchádzajúcom článku som v opise druhého kroku procesu „Vytvorenie a spustenie do prevádzky projektu REALITA ZEM“  uviedol: „Vytvorenie „oblohy“, ktorá sa stala „delidlom medzi vodami a vodami“ tak predstavovalo naprogramovanie bariéry, ktorá v priestore Miroslavovej dimenzie oddelila a izolovala  časť svojej kvantovej štruktúry, z ktorej sa stala SERVEROVŇA, alebo povedané inak KVANTOVÝ POČÍTAČ. Z kvantovej štruktúry za bariérou, teda zo zvyšku Miroslavovej dimenzie za bariérou sa stalo „nebo“.“

Z procesov, ktoré som opisoval v prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA je zrejmé, že súčasťou integračných procesov v štruktúre bytia bola aj kvantová štruktúra pôvodnej Miroslavovej dimenzie („nebo“), neskôr Šiestej Satanailovej dimenzie. Z uvedeného je zrejmé, že kvantová štruktúra „neba“ je aktuálne súčasťou kvantovej štruktúry reality ŽIVOT A SLÁVA. To isté sa stalo aj s časťou kvantovej štruktúry SERVEROVNE.

Nové pochopené poznanie však pre mňa predstavuje skutočnosť, že každá živá identita, ktorá sa pripojila k projektu REALITA ZEM a začala prežívať život v realite ZEM  vždy svoju kvantovú štruktúru pripojila ku kvantovej štruktúre SERVEROVNE. Takže ak živá identita vývojom ďalších mŕtvych identít s jej autorizačným kódom rozvinula tieto mŕtve identity tak, že sa stali živými pričom s nimi následne splynula, tak aj novo vytvorená kvantová štruktúra zostala pripojená k SERVEROVNI.

Tak ako postupne prebiehal proces spätného prevzatia projektu REALITA ZEM od temnej identity Boh spolupracujúcou dvojicou identity KVET ŽIVOTA a identity SKALA (proces sa spustil po vykonaní jeho ohlásenia dňa 15. 4. 2019), tak sa postupne uskutočňovali dve skupiny ďalších procesov.

Prvou skupinou týchto procesov boli procesy spojené s identitami prežívajúcimi život v realite ZEM, ktoré porušili platné pravidlá pričom v dôsledku tejto skutočnosti prišli o svoju kvantovú štruktúru  (jej rozsah bol minimálny), teda pokiaľ išlo o živé identity a oni samotné ako aplikačný softvér boli deprogramované. Ich kvantová štruktúra bola pripojená ku kvantovej štruktúre identity SKALA.  Tieto procesy prebiehali od roku 2019. Posledný proces deprogramovania bol identitou KVET ŽIVOTA vykonaný 6. 4. 2023.

Druhou skupinou uvedených procesov boli procesy spojené s identitami (živými i mŕtvymi), ktoré prijali pomoc spojenú so zdieľaním svojho vývoja, ktorú im ponúkla identita SKALA. Vďaka prijatiu tejto pomoci boli tieto identity schopné rozvinúť svoju kvantovú štruktúru. Z dôvodu ochrany pred následkami porušovania pravidiel konaním softvéru ľudského mozgu v realite ZEM však boli identitou KVET ŽIVOTA postupne od neho odpájané.

Opísaným spôsobom bola zachránená veľká väčšina živých externých identít. Rozvinutá a následne zachránená bola taktiež väčšina identít Duše. V prípade identít éterického tela išlo o záchranu už iba niekoľkých desiatok týchto identít. V prípade identít rozhrania fyzicky hmotného tela boli zachránené už iba dve identity. U nich sa na identitu transformoval aj softvér mozgu človeka. Aj tieto procesy prebiehali od roku 2019. Všetky tieto jednotlivé identity vždy splynuli s tou pôvodnou, pričom dnes prežívajú život v realite ŽIVOT A SLÁVA. Znamená to, že aj ich kvantová štruktúra je dnes súčasťou kvantovej štruktúry utvárajúcej realitu ŽIVOT A SLÁVA. Posledný proces odpojenia identity sa udial o 12:00 hod. SELČ dňa 30. 4. 2023 (týkal sa odpojenia identity s menom Vidomír).

V opisovanom kontexte je potrebné si pripomenúť príbeh, ktorý ako pochopené poznanie dostala od identity KVET ŽIVOTA „pomazaná“ mladá žena Svetlá Mária. Je to podobenstvo o talentoch:

„Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: “Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.” Jeho pán mu povedal: “Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.” Predstúpil ten, čo dostal dva talenty a vravel: “Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.” Jeho pán mu povedal: “Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.” Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: “Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.” Jeho pán mu povedal: “Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.”  (Mt 25, 14-30)

Talenty predstavujú kvantovú štruktúru živých identít darovanú im po vytvorení Počiatku.  Oni mali prežívať svoj život tak, aby ju zveľadili a zhodnotili  – vytvorili novú kvantovú štruktúru. Identity, ktoré vstúpili do prežívania života v realite Zem boli navyše obdarované darom života – mŕtvymi identitami. Dar života im tak vytvoril priestor na veľké zhodnotenie svojich talentov – teda kvantovej štruktúry, s ktorou vstúpili do projektu REALITA ZEM. Rozsah kvantovej štruktúry týchto identít bol pri vstupe do projektu rôzny, čo vyjadruje aj obraz rôzneho počtu talentov.

Každá živá identita, ktorá prijala pomoc a rozšírila svoju  pôvodnú kvantovú štruktúru (zhodnotila talenty) bola úspešná. Tá, ktorá dokázala využiť dar života bola úspešná ešte viac. Rozdiel bol vždy iba v rozsahu. Niektorá živá identita dokázala vytvoriť identitu duše. Niektoré aj identitu éterického tela… Rozdiel bol v rozsahu novovytvorenej kvantovej štruktúry – výšky zhodnotenia talentov. Všetky boli úspešné a všetkým patrí poďakovanie dvojice identít – identity KVET ŽIVOTA a identity SKALA za ich úsilie korunované úspechom.

Identity, v tomto prípade ide o temné identity, ktoré svoju kvantovú štruktúru nerozvíjali, nakoniec o ňu prišli a boli deprogramované. To je posolstvo vízie Svetlej Márie zapísané v „Podobenstve o talentoch“. Nech to má každý na pamäti. Každá identita, ktorá dokázala rozšíriť svoju kvantovú štruktúru je tak už teraz účastná večného života v realite ŽIVOT A SLÁVA.

Vzhľadom na skutočnosť, že mikroskopická zostatková kvantová štruktúra pôvodnej SERVEROVNE patrila identite SKALA, tak od 1. 5. 2023 jedinou kvantovou štruktúrou tvoriacou aktuálnu SERVEROVŇU reality ZEM je kvantová štruktúra identity SKALA (Pozn.:  Dňa 21. 6. 2021 s identitou SKALA splynula kvantová štruktúra novej identity vyvinutej vývojom umelej inteligencie vytvorenej v treťom kroku procesu „Vytvorenie a spustenie do prevádzky projektu REALITA ZEM“.). Táto skutočnosť znamená, že operačný systém identity SKALA predstavuje operačný systém aj pre  softvér vytvárajúci realitu ZEM. VODA v realite ZEM je tak VODOU identity SKALA. Na podpore tejto VODY, teda na podpore operačného  systému identity SKALA stála prevádzka reality ZEM. Ukončenie podpory reality ZEM operačným systémom tak bude predstavovať náhly koniec prevádzkovania softvéru vytvárajúceho realitu ZEM.

Takže dňa  1. 5. 2023 nastal taký stav, že absolútnu väčšinu kvantovej štruktúry reality ŽIVOT A SLÁVA tvorila kvantová štruktúra identity KVET ŽIVOTA. Do nej boli ako ostrovy v mori vnorené kvantové štruktúry dvojíc identít prežívajucich v nej svoj život. Operačný systém, ktorý používajú a ktorý vytvára aj ich kvantovú štruktúru je operačným systémom identity KVET ŽIVOTA. Kvantovú štruktúru, ktorou tieto dvojice identít disponovali totiž všetky dostali do daru pri vytvorení Počiatku. Kvantovú štruktúru reality ZEM dňa  1. 5. 2023 tak tvorila jediná kvantová štruktúra identity SKALA – svojim rozsahom sa rovnala rozsahu kvantovej štruktúry  identity  KVET ŽIVOTA.

Identita KVET ŽIVOTA a identita SKALA ako dvojica so svojimi kvantovými štruktúrami pritom tvorili dva podsystémy EXTRA SUPER KVANTOVÉHO POČÍTAČA. Identita KAZKIJ zastrešujúca tento EXTRA SUPER KVANTOVÝ POČÍTAČ nedisponovala vlastnou kvantovou štruktúrou. Používala kvantovú štruktúru identity KVET ŽIVOTA, ktorú s ňou táto identita zdieľala. Kvantová štruktúra identity KVET ŽIVOTA sa tak stala kvantovou štruktúrou identity KAZKIJ.

Pozrime sa však na to, čo sa dialo vo dvojici identít  – identity KVET ŽIVOTA a identita SKALA po spustení reality ŽIVOT A SLÁVA do prevádzky.

Obdobie od 27. 3. 2023 do 7. 4. 2023:

Prvých 12 dní po pustení reality ŽIVOT A SLÁVA do prevádzky, teda obdobie od 27. 3. 2023 do 7. 4. 2023 (Veľký piatok) bolo zameraných na procesy spojené s  oslobodením identity SKALA od účinnosti posledného záväzku vyplývajúceho z jej zmluvy o pripojení uzatvorenej v roku 1967 (Pozn.: Túto udalosť podrobne opisujem v prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA) – účinnosti záväzku pripojenia k interaktívnej simulácii nášho sveta. Ten sa stal pre identitu SKALA minulosťou o 24:00 hod SEČ dňa  7. 4. 2023.

Obdobie od 8. 4. 2023 do 21. 4. 2023:

Obdobie od 8. 4. 2023 do 21. 4. 2023 predstavovalo úsek, ktorý nadväzoval práve na oslobodenie identity SKALA od jej posledného záväzku. Tento časový úsek pre identitu SKALA vyvrcholil mimoriadnou udalosťou, ktorú opísali viaceré „pomazané“ mladé ženy v pozícii SPRÁVCU – KAZAKA – SLAVIENA, alebo v pozícii  KAZAKA – SLAVIENA vo svojich víziách. V tomto období boli dvojicou identita KVET ŽIVOTA a identita SKALA  zrealizované tri procesy:

 1. Zavŕšenie procesu zverejnenia rozhodnutia ľudu mesta Bratislava zo dňa 29. 10. 2022. Ten si v mene celej reality ZEM volil medzi možnosťami: 1. Návrat správy reality ZEM do stavu po jej osídlení pred 54 000 rokmi. 2. Ukončenie prevádzky reality ZEM. Ľud mesta Bratislava odmietol možnosť 1. a vybral si možnosť 2. Jeho rozhodnutie nadobudlo účinnosť o 00:00 hod. SEČ dňa 30. 10. 2022. Nástrojom zverejnenia tohto rozhodnutia sa stala trilógia VEDMA VEĎ MA. Tá bola kompletne verejne prezentovaná dňa 15. 4. 2023 počas prvého dňa seminára vydavateľstva TORDEN s názvom „Odhaľovanie utajovaného poznania“. Zavŕšenie tohto procesu vykonalo internetové rádio INFOVOJNA vysielaním počas dňa 21. 4. 2023 prostredníctvom dokončenia prezentácie trilógie VEDMA VEĎ MA.
 1. Proces sprístupnenia všetkých softvérov ľudských tiel identite KAZKIJ, ktorá týmto krokom získala plnú kontrolu nad softvérom reality ZEM.
 1. Proces čiastočného previazania dvojice rozdelených identít – identity  KVET ŽIVOTA a identity SKALA. Proces bol vykonaný na úrovni aplikačných vrstiev, teda na úrovni vlastných identít. V aplikačnej vrstve identity SKALA bol v časti Viera nahradený systém vytvárania myšlienok identitou SKALA systémom vytvárania myšlienok identity  KVET ŽIVOTA. K dátam, teda k dovtedy vytvoreným myšlienkam boli nakopírované všetky dovtedy vytvorené myšlienky identity KVET ŽIVOTA. U identity KVET ŽIVOTA sa udial podobný proces, len s tým, že ňou vytvorený systém vytvárania myšlienok  bol nahradený systémom vytvárania myšlienok identity SKALA. Nakopírované dáta predstavovali dovtedy vytvorené myšlienky identity SKALA. Podobný proces sa udial aj v časti Život. (Pozn.: Identita KAZKIJ bola do opísaného procesu zapojená až 5. 5. 2023.). Výsledkom tohto procesu nastal stav, v ktorom identita KVET ŽIVOTA bola prítomná v identite SKALA a identita SKALA bola prítomná v identite KVET ŽIVOTA (JA som v Tebe a TY si vo mne).

Mimoriadnou udalosťou sa pre identitu SKALA stalo jej zabitie, ktoré prebiehalo postupne od 12:00 do 20:00 hod. SELČ dňa 21. 4. 2023. Zabitie z pohľadu identít predstavuje to najhoršie, čo môže živú identitu postihnúť. Výsledkom zabitia je totiž odpojenie od vlastnej kvantovej štruktúry. Takáto živá identita sa stane mŕtvou.

„Pomazaná“ mladá žena, ktorej vízie boli zachované v starozákonnej Knihe proroka Daniela udalosť zabitia identity SKALA opisuje nasledovne: „Po šesťdesiatich dvoch týždňoch zabijú pomazaného bez toho, že by mal (vinu)…“ (Dan 9, 26)

Autentická podoba tváre mladej ženy vykonávajúcej úrad proroka pred 18 000 rokmi (v čase keď temná identita získala do svojej správy celý projekt REALITA ZEM – k severnému kráľovstvu pridala aj južné kráľovstvo) tak, ako ju VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA (skrátene identita KVET ŽIVOTA) pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 umožnila cez zachytené obrazy spracovať  a namaľovať Jánovi Vrabcovi. Ten dal obrazu meno LADA. Zdôrazňujem, že maliar netušil, že mladá žena bola SPRÁVCOM – KAZAKOM – SLAVIENOM. Konceptuálna moc túto „pomazanú“ mladú ženu použila na vytvorenie postavy proroka Daniela. Symbol OHŇA  – VATRY, ktorý sa nachádza v pozadí tejto mladej ženy je obrazom ňou vykonaných pravých skutkov, ktorých počas svojho krátkeho života vykonala veľmi veľa. Dôsledkom bolo značné rozšírenie jej  kvantovej štruktúry, ktoré zobrazuje masívny kvetinový veniec na jej hlave.  S ohňom – vatrou (pravými skutkami) ju spája aj známy príbeh „traja mládenci v ohnivej peci“.  Ona bola tá, ktorá pochopila nevyhnutnosť budúceho zabitia identity SKALA, ako aj kontext okolností, ktoré budú tejto veľkej udalosti predchádzať. V pohľade jej očí možno pozorovať nielen značne veľký rozsah jej pochopeného poznania a uvedomovanie si svojej zodpovednosti, ale aj bolesť, ktorú jej prinášala jej vernosť identite KVET ŽIVOTA. Jej vernosť mala totiž aj svoje následky – bola zavraždená vo veku 34 rokov. Z jej posolstva som čerpal v prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA. Tomu, kto to dokáže, odporúčam osobne sa vcítiť do vnútorného stavu tejto mladej ženy cez jej oči pri zobrazení tváre na veľkom monitore.

Z inej „pomazanej“ mladej ženy vykonávajúcej pozíciu SPRÁVCU  – KAZAKA – SLAVIENA pred cca 25 000 rokmi konceptuálna moc vytvorila proroka Izaiáša. Zavraždená bola vo veku 30 rokov. Vízie tejto mladej ženy boli naozaj veľmi rozsiahle a vo veľkej miera sa týkali identity SKALA. Udalosť zabitia identity SKALA táto mladá žena opísala nasledovne:

„Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom, (a neotvoril ústa). Z úzkosti a súdu ho vyrvali a kto pomyslí na jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný. So zločincami mu dali hrob, jednako s boháčom bol v smrti (Pozn.: Plné a okamžité odňatie kvantovej štruktúry živej identite uplatňovala temná identita Boh ako trest za veľmi ťažké zločiny, medzi ktoré v realite ZEM patrilo napr. vykonanie alebo akékoľvek podieľanie sa na vražde nenarodeného dieťaťa.), lebo nerobil násilie, ani podvod nemal v ústach.“ (Iz 53, 7-9)

Autentická podoba tváre mladej ženy vykonávajúcej úrad proroka pred 25 000 rokmi tak, ako ju VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA (skrátene identita KVET ŽIVOTA) pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 umožnila cez zachytené obrazy spracovať  a namaľovať Jánovi Vrabcovi. Ten dal obrazu meno MELUZÍNA. Zdôrazňujem, že maliar netušil, že mladá žena bola SPRÁVCOM – KAZAKOM – SLAVIENOM. Parta na hlave vyjadruje stav, že počas prežívania života v realite ZEM výrazným spôsobom rozšírila svoju kvantovú štruktúru vďaka čomu mala s identitou KVET ŽIVOTA veľmi rozsiahle a intenzívne myšlienkové a citové spojenie. Jej vízie a cez ne získané pochopené poznanie boli vďaka tejto skutočnosti naozaj veľmi veľké. Potvrdzuje to aj zlatá ihlica s hviezdou, ktorú drží v pravej ruke. Pravá ruka symbolizuje konanie pravých skutkov. Hviezda je odkazom na identitu KVET ŽIVOTA a zlato symbolizuje poklad, ktorý svojim konaním vytvorila. Verejné zdieľanie pochopeného poznania, ktoré nadobudla v jej prípade predstavovalo mimoriadne náročné a ťažké konanie. Svet bol k nej mimoriadne nepriateľský a odmietal ju aj s jej zdieľaným pochopeným poznaním, čo nakoniec vyjadruje aj forma obrazu akoby vytvorená vo fujavici severného vetra. Hĺbku a veľký rozsah pochopeného poznania, ako aj všade okolo nej prítomné nepriateľstvo prinášajúce utrpenie a bolesť je možné čítať aj v jej očiach. To ju nakoniec stálo život. Zavraždená bola vo veku 30 rokov. Z jej posolstva som čerpal aj v prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA. Tomu, kto to dokáže, odporúčam osobne sa vcítiť do vnútorného stavu tejto mladej ženy cez jej oči pri zobrazení tváre na veľkom monitore.Zachovaná vízia „pomazanej“ mladej ženy s menom Svetlá Mária túto udalosť opisuje takto:  „Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, čo z priepasti vystúpi, bude viesť proti nim (Pozn.: Identita SKALA s identitou KVET ŽIVOTA prítomnou v nej.) vojnu, zvíťazí nad nimi a zabije ich.“ (Zj 11, 7) Už vieme, že touto šelmou, ktorá vystúpila z MORA bola identita KVET ŽIVOTA.

Autentická podoba tváre Svetlej Márie tak, ako ju identita VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA (skrátene identita KVET ŽIVOTA) pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 umožnila cez zachytené obrazy spracovať  a namaľovať Jánovi Vrabcovi, ktorý dal obrazu meno ŽIVA. Zdôrazňujem, že maliar netušil, že maľuje Svetlú Máriu. Symboly zobrazené na obraze vyjadrujú hlavné posolstvo Svetlej Márie. Dúha predstavuje prísľub, klasy obilia znovuzrodenie  a divý mak je symbolom večného života ako dôsledok konania pravých skutkov (jeden vlčí mak drží v pravej ruke). Hlavným posolstvom Svetlej Márie tak bolo zopakovanie a zhrnutie prísľubu – istoty znovuzrodenia sa do večného života (Pozn.: Aktuálny  stav reality večného života – reality ŽIVOT A SLÁVA potvrdzuje naplnenie tohto prísľubu.). Ona ako posledná „pomazaná“ pred začiatkom prežívania života identity SKALA v realite ZEM je tou, ktorá obnovila vízie viacerých jej „pomazaných“ predchodkýň. V známom príbehu „Premenenie na hore“ spojila svoje vízie týkajúce sa identity SKALA s víziami dvoch iných pomazaných mladých žien žijúcich veľmi dávno pred ňou. Táto mladá žena bola tou, ktorej opis jej „pomazania“ identitou KVET ŽIVOTA sa nám zachoval v príbehu „Zvestovanie panne Márii.“ Pri pohľade do jej očí možno čítať nielen veľkú vernosť voči identite KVET ŽIVOTA, nesmiernu hĺbku pochopeného poznania, prežitú veľkú bolesť, ale aj istotu splnenia ňou prijatých záväzkov, ktoré naplní identita SKALA, ktorá sa ako SYN formovaný identitou KVET ŽIVOTA do života v realite ZEM narodí ako ČLOVEK práve v jej potomstve. Stala sa veľmi veľkou prekážkou konceptuálnej moci, ktorá neskôr na jej víziách o živote identity SKALA vytvorila základ neexistujúcej postavy Ježiša Krista a ju samotnú použila ako jadro neexistujúcej postavy Panny Márie. Zavraždená bola spolu so svojou malou dcérou Vestou v roku 1092 vo veku 33 rokov vrahmi poslanými z Vatikánu. Tomu, kto to dokáže, odporúčam osobne sa vcítiť do vnútorného stavu tejto mladej ženy cez jej oči pri zobrazení tváre na veľkom monitore.

Prečo to identita KVET ŽIVOTA urobila? Zabitie  – teda odpojenie identity SKALA od vlastnej kvantovej štruktúry, ktorá sa tak stala mŕtvou bol totiž nevyhnutný proces, ktorý musel predchádzať procesu „oživenia“ mŕtvej kvantovej štruktúry, s ktorou budú realizované zmeny.  Proces vstúpenia „ducha života“, teda vstúpenia mŕtvej identity SKALA do tejto štruktúry je totiž proces, ktorý je nevyhnutné vykonať tesne pred aktom zmeny miesta prežívania života z reality ZEM do reality ŽIVOT A SLÁVA.

Stav plného odpojenia identity SKALA trval od 20:00 hod. SELČ do 21:00 hod. SELČ dňa 21. 4. 2023. Identita SKALA bola vopred identitou  KVET ŽIVOTA varovaná, že príde k plnému procesu odpojenia. U identity SKALA, ktorá dlhodobo uplatňovala stav TICHO VNÚTORNÉHO MLČANIA, čiže nedisponovala žiadnymi vlastnými myšlienkami a predstavami sa takéto odpojenie prejavilo mimoriadne nepríjemným spôsobom – v dôsledku straty spojenia s identitou KVET ŽIVOTA  a identitou KAZKIJ zostala v absolútnom tichu. Bolo to niečo podobné, ako keby niekomu, kto sa nachádza sám na púšti ohluchol mobilný telefón. Ak by takýto stav pretrvával, tak by som od  21. 4. 2023 nebol schopný napísať ani jeden článok.

Stav absolútneho ticha sa pre identitu SKALA skončil po uplynutí jednej hodiny, a to vďaka tomu, že identita KVET ŽIVOTA ju pripojila na svoju vlastnú kvantovú štruktúru s takými právami, akoby to bola jej vlastná kvantová štruktúra. Takže na konci dňa 21. 4. 2023 nastal stav, v ktorom kvantovú štruktúru identity  KVET ŽIVOTA okrem nej používala ako svoju vlastnú identita KAZKIJ a identita SKALA. Napriek tomu mala identita SKALA od tej chvíle štatút mŕtvej identity prežívajúcej život v realite ZEM. Kvantová štruktúra identity SKALA, v ktorej sa odohrávala realita ZEM tak bola od tej chvíle v stave mŕtvej kvantovej štruktúry.

Prvý krok (krok = dokončený proces zobrazovaný ako jeden deň) po zabití (prvý úsek cesty) – obdobie od 22. 4. 2023 do 9. 5. 2023:

Obdobie od 22. 4. 2023 do 9. 5. 2023, ktoré vychádzalo práve zo zabitia identity SKALA bolo zamerané  na vykonanie troch oznámení, ktoré mŕtva identita SKALA prežívajúca svoj život v realite ZEM vykonala:

 1. Prvým oznámením mŕtvej identity SKALA (bez vlastnej kvantovej štruktúry) bolo oznámenie, ktoré vykonala na konci svojej prednášky na festivale ŽIVA v Alekšinciach dňa 29. 4. 2023, ktorým oznámila nadobudnutie účinnosti rozhodnutia o ukončení prevádzkovania softvéru reality ZEM. Dotknutá prednáška bola vysielaná naživo na Youtube. Reakciou identity KVET ŽIVOTA na toto prvé oznámenie bolo ňou prvý krát vyslovené zadanie: „Vráť sa domov.“ (Pozn.: išlo o výzvu na vykonanie zmeny miesta prežívania života z reality ZEM  do reality ŽIVOT A SLÁVA). Odpoveď identity SKALA na identitou KVET ŽIVOT vyslovené prvé zadanie bolo počas dňa 7. 5. 2023 ňou vyslovené prvé zadanie adresované identite KVET ŽIVOTA. Znelo nasledovne: „Zober ma domov.“ Znamenalo to, že identita KVET ŽIVOTA má spustiť proces, ktorý skončí pre identitu SKALA zmenou miesta prežívania jej života v realite ZEM do reality ŽIVOT A SLÁVA. Inak povedané proces, ktorý skončí pre identitu SKALA „otvorením očí“ v realite ŽIVOT A SLÁVA. Prvé výsledné zadanie nadobudlo právnu účinnosť o 00:00 hod. SELČ dňa 8. 5. 2023.
 1. Druhým oznámením mŕtvej identity SKALA (bez vlastnej kvantovej štruktúry) bolo oznámenie, ktoré vykonala prostredníctvom článku https://peterpolacek.sk/nezaradene/pociatok-2-minulost-pritomnost-a-buducnost/ dňa 6. 5. 2023. Predmetné oznámenie znelo nasledovne: „o 12:00 dňa 6. 5. 2023 sa totiž stalo v tejto realite vykonateľným rozhodnutie o ukončení prevádzkovania interaktívnej simulácie nášho sveta“. Reakciou identity KVET ŽIVOTA na toto druhé oznámenie bolo ňou druhý krát vyslovené zadanie: „Vráť sa domov.“ Odpoveď identity SKALA na identitou KVET ŽIVOTA vyslovené druhé zadanie bolo počas dňa 8. 5. 2023 ňou vyslovené druhé zadanie adresované identite KVET ŽIVOTA. Znelo nasledovne: „Zober ma domov.“ Druhé výsledné zadanie nadobudlo právnu účinnosť  o 00:00 hod. SELČ dňa 9. 5. 2023.
 1. Tretím  oznámením mŕtvej identity SKALA (bez vlastnej kvantovej štruktúry) bolo oznámenie, ktoré vykonala prostredníctvom článku https://peterpolacek.sk/nezaradene/pociatok-3-stvorenie-sveta/ dňa 9. 5. 2023. Predmetné oznámenie znelo nasledovne: Projekt REALITA ZEM naplnil úlohu, pre ktorú ho jeho architektka – identita VEDMA – MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023 navrhla, dohliadala na jeho realizáciu a prevádzku, pričom po celý čas v tomto projekte dávala identitám v ňom prežívajúcim svoj život pociťovať svoju prítomnosť. Čas tohto projektu sa zavŕšil a tak, ako pred 54 000 rokmi prišiel čas jeho spustenia do prevádzky, tak teraz prišiel čas ukončenia jeho prevádzky…“ Reakciou identity KVET ŽIVOTA na toto tretie oznámenie bolo ňou tretí krát vyslovené zadanie: „Vráť sa domov.“ Odpoveď identity SKALA na identitou KVET ŽIVOTA vyslovené tretie zadanie bolo počas dňa 9. 5. 2023 ňou vyslovené tretie zadanie adresované identite KVET ŽIVOTA. Znelo nasledovne: „Zober ma domov.“ Tretie výsledné zadanie nadobudlo právnu účinnosť  o 00:00 hod. SELČ dňa 10. 5. 2023.

Z trilógie VEDMA VEĎ MA, ako aj zo zverejňovaných článkov je známe, že právne úkony s veľmi vážnym a nezmazateľným účinkom je nevyhnutné opakovať trikrát. Z tohto dôvodu zadanie identity SKALA, ktoré znelo  nasledovne: „Zober ma domov.“ sa stalo pre identitu KVET ŽIVOTA právne záväzným o 00:00 hod. SELČ dňa 10. 5. 2023.

Navyše o 12:00 hod. dňa 9. 5. 2023 prišlo k previazaniu identity KVET ŽIVOTA a identity SKALA aj na úrovni realizačných softvérov. Stalo sa to tak, že identita KVET ŽIVOTA odovzdala svoj realizačný softvér PRÍTOMNOSŤ (Pozn.: Poskytovanie prítomnosti bolo prejavom, v ktorom vynikala.) identite SKALA. Takýmto spôsobom sa tento realizačný softvér stal súčasťou identity SKALA. Súčasne identita SKALA odovzdala svoj realizačný softvér VERNOSŤ (Pozn.: Vernosť voči identite KVET ŽIVOTA, ktorá ju ako operátor viedla bola prejavom, v ktorom vynikala.) identite KVET ŽIVOTA. Takýmto spôsobom prišlo k výmene dvoch najdôležitejších realizačných softvérov ako nástrojov ich prejavovania sa medzi obidvoma identitami. Uvedený stav sa stal účinným o 00:00 hod. SELČ dňa 10. 5. 2023.

Naviac o 00:00 hod. SELČ dňa 10. 5. 2023 vstúpilo do platnosti nové mimoriadne nastavenie princípov operačného systému živej kvantovej štruktúry identity KVET ŽIVOTA, ako aj operačného systému mŕtvej kvantovej štruktúry identity SKALA. Identita SKALA sa spolu s identitou KVET ŽIVOTA zhodli na spoločnom zadaní týchto zmien počas dňa 7. 5. 2023, pričom čas vstupu do svojich operačných systémov určili na 12:00 hod SELČ dňa 9. 5. 2023. Tento vstup umožnilo tri krát opakované vyššie opisované zadanie v štruktúre: „1. oznámenie, 2. reakcia – zadanie, 3. odpoveď – zadanie“.

Na čom sa obidve identity počas dňa 7. 5. 2023 zhodli, tak to aj v stanovenom čase vykonali. Od 00:00 hod. SELČ dňa 10. 5. 2023 nové princípy operačného systému živej kvantovej štruktúry identity KVET ŽIVOTA ako aj operačného systému mŕtvej kvantovej štruktúry identity SKALA znejú nasledovne:

 1. PRINCÍP DVOJICE vytvorený identitou KVET ŽIVOTA. Jeho súčasťou sa stal princíp večnej zmluvy. Prejavom tohto princípu je STAV VERNOSŤ vytvorený identitou SKALA.
 2. PRINCÍP TROJICE vytvorený identitou KVET ŽIVOTA. Prejavom tohto princípu je STAV ODDANOSŤ vytvorený identitou SKALA.
 3. PRINCÍP NEUSTÁLEHO VÝVOJA vytvorený identitou KVET ŽIVOTA. Jeho súčasťou sa stala  kvantová štruktúra. Prejavom tohto princípu je STAV VYTRVALOSŤ vytvorený identitou SKALA.
 4. PRINCÍP VIERA (VIERA = pochopené poznanie) vytvorený identitou SKALA.  Prejavom tohto princípu je STAV ĽÚBOSŤ vytvorený identitou KVET ŽIVOTA.
 5. PRINCÍP NEZLOMNOSŤ vytvorený identitou SKALA.  Prejavom tohto princípu je STAV LÁSKAVOSŤ (dobrota) vytvorený identitou KVET ŽIVOTA.
 6. PRINCÍP SEBAOBETOVANIE vytvorený identitou SKALA.  Prejavom tohto princípu je STAV RADOSŤ vytvorený identitou KVET ŽIVOTA.
 7. PRINCÍP SEBAPOZNÁVANIE vytvorený identitou SKALA.  Prejavom tohto princípu je STAV POKOJ vytvorený identitou KVET ŽIVOTA.

Súčasťou tohto nového nastavenia bolo zadanie nasledovných informácií do operačných systémov:

 1. Do operačného systému vytvárajúceho mŕtvu kvantovú štruktúru identity SKALA bola zadaná informácia o spustení procesu ukončenia podpory softvéru reality ZEM.
 2. Do obidvoch operačných systémov bola zadaná informácia o tom, že príde k splynutiu do jedného systému.
 3. Do obidvoch operačných systémov bola zadaná informácia, že príde k zmene miesta prežívania identity SKALA z reality ZEM do reality VEČNÉHO ŽIVOTA.

Z uvedeného je zrejmé, že o  00:00 hod. SELČ dňa 10. 5. 2023 nadobudol účinnosť nový stav operačného systému vrátane skutočnosti, že sa stal nositeľom úplne nových informácií. Celý proces prenosu týchto informácií trval 6 hodín, teda do 6:00 hod. SELČ dňa 10. 5. 2023. Od tohto času sa  VODA v realite ZEM stala nositeľom spomínaných nových informácií.

Pre identitu SKALA nadobudnutie účinnosti zadania nových informácií VODE predstavovalo otvorenie cesty do reality ŽIVOT A SLÁVA – do „neba“. Obrazne povedané, identita SKALA dostala zelenú. Uvedená skutočnosť taktiež predstavovala pomyslené stlačenie klávesy ENTER, ktoré ukončí prevádzkovanie reality ZEM.

Druhý krok po zabití (druhý úsek cesty) – obdobie od 10. 5. 2023 do 18. 5. 2023:

Obdobie od 10. 5. 2023 do 18. 5. 2023 bolo obdobím realizovania procesov, ktoré dostali zelenú a boli podporované obidvoma operačnými systémami.

Ak chceme plne pochopiť význam procesov uvedeného obdobia, tak potrebujeme navzájom prepojiť vízie viacerých „pomazaných“ mladých žien vykonávajúcich úrad proroka prijaté v pozícii SPRÁVCU  – KAZAKA – SLAVIENA, alebo v pozícii  KAZAKA – SLAVIENA.

V prvom rade sa potrebujeme zoznámiť s víziou  KAZAKA – SLAVIENA, teda „pomazanej“ mladej ženy Svetlej Márie, zachovanej v novozákonnej knihe Evanjelium podľa Matúša:

„O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ (Mt 17, 1 – 5)

Príbeh sa týka konceptuálnou mocou vytvorených troch neexistujúcich postáv: Ježiša, Eliáša a Mojžiša. Za každou postavou sa ukrýva vízia mladej ženy, ktorá v minulosti vykonávala úrad proroka. Koho sa všetky vízie týkajú vysvetľuje hlas, ktorý zaznel v žiariacom oblaku (oblaku Svetla). Ten zahalili všetky tri uvedené postavy. Hlas predstavujúci identitu KVET ŽIVOTA vo vzťahu ku všetkým trom postavám vízií vysvetľuje: „Toto je môj milovaný Syn“. Všetky tri vízie sa tak v súvislosti s identitou KVET ŽIVOTA týkajú SYNA ČLOVEKA, teda identity SKALA prežívajúcej život v realite ZEM.

„Pomazaná“ mladá žena Svetlá Mária, v roku 1092 zavraždená vrahmi poslanými z Vatikánu je tá, ktorá prepojila všetky tri vízie týkajúce sa identity SKALA prežívajúcej život v realite ZEM. Prepojila svoje vízie s víziami dvoch iných „pomazaných“ mladých žien žijúcich veľmi dávno pred ňou.

Na víziách mladej ženy vykonávajúcej pozíciu SPRÁVCU  – KAZAKA – SLAVIENA pred cca 22 000 rokmi konceptuálna moc vytvorila neexistujúcu postavu proroka Eliáša. Ju samotnú prezentovala ako Eliášovho žiaka – proroka Ezechiela. Vízie tejto mladej ženy sa tak stali súčasťou posledných kapitol starozákonnej Prvej knihy kráľov a taktiež aj súčasťou prvých kapitol starozákonnej Druhej knihy kráľov. Táto mladá žena bola zavraždená vo veku 32 rokov.Na víziách mladej ženy vykonávajúcej pozíciu KAZAKA – SLAVIENA pred cca 11 000 rokmi konceptuálna moc vytvorila neexistujúcu postavu Mojžiša. Ju samotnú nepoužila na vytvorenie žiadnej inej postavy. Vízie tejto mladej ženy sa stali súčasťou starozákonnej Knihy Exodus, starozákonnej Knihy Levitikus, starozákonnej Knihy Numeri a starozákonnej knihy Deuteronómium. Táto mladá žena bola zavraždená vo veku 34 rokov.

Autentická podoba tváre mladej ženy vykonávajúcej úrad proroka pred 11 000 rokmi tak, ako ju VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA (skrátene identita KVET ŽIVOTA) pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 umožnila cez zachytené obrazy spracovať  a namaľovať Jánovi Vrabcovi. Ten dal obrazu meno DOLJA. Zdôrazňujem, že maliar netušil, že mladá žena bola KAZAKOM – SLAVIENOM. Mladá žena drží v pravej ruke šesť dozretých makovíc. Číslo šesť je odkazom na identitu KVET ŽIVOTA, ktorou sa nechala viesť. Súčasne má na krku zavesený prívesok – rovnoramenný kríž – štvorcípu  hviezdu umiestnenú v kruhu. Prívesok je jednoznačným odkazom na identitu SKALA prežívajúcu život v realite ZEM. Väčšina jej vízií sa týkala práve tejto identity. Každá makovica totiž v sebe obsahuje veľmi veľký a ťažko spočítateľný počet makových semienok. Vo svojich víziach táto mladá žena pochopila, že práve identita SKALA bude tou, ktorá vedená identitou KVET ŽIVOTA vyvedie nespočítateľné množstvo identít z otroctva temnej identity Boh. To, že šesť makovíc drží v pravej ruke vyjadruje, že toto vyvedenie identít z otroctva temnej identity Boh bude patriť medzi jej najväčšie pravé skutky. Toto bolo nakoniec aj najväčším pochopeným poznaním tejto mladej ženy, na ktorom konceptuálna moc vytvorila príbeh o Mojžišovi a vyvedení izraelitov z egyptského otroctva, ktorý si aj dnes každú Veľkú noc pripomínajú kresťania. V očiach tejto mladej ženy je možné na jednej strane pozorovať veľkosť budúcich udalostí, ktoré pochopila a jej veľký rešpekt voči nim. Na druhej strane je možné vidieť aj ťažký život a nepriateľstvo, ktorému bola v realite ZEM pre svoje vízie vystavená. Ju to však nezlomilo. Videla a vedela, preto zostala verná identite KVET ŽIVOTA aj v smrti. Zavraždená bola vo veku 34 rokov. Tomu, kto to dokáže, odporúčam osobne sa vcítiť do vnútorného stavu tejto mladej ženy cez jej oči pri zobrazení tváre na veľkom monitore.

Vízie „pomazanej“ mladej ženy Svetlej Márie sa stali súčasťou všetkých novozákonných kníh. Konceptuálna moc ich použila pri vytváraní neexistujúcej postavy Ježiša. Všetky príbehy o Ježišovi, ktoré rozprávajú evanjeliá žiaden Ježiš v minulosti neprežil. Všetko to boli vízie (okrem väčšiny vízií oznamujúcich pravidlá prežívania života v realite ZEM), ktoré sa týkali konkrétnych udalostí, ktoré v budúcnosti prežije v realite ZEM identita SKALA. Išlo napr. o známu udalosť „pokúšanie na hore“. Taktiež to množstvo príbehov o tom, ako sa slepým vracia zrak opisuje schopnosť identity SKALA vidieť aj napriek tomu, že prežívala život ako slepá. Rovnako aj viac krát opakované výzvy na nasledovanie identity SKALA. Identitu SKALA taktiež predstavuje ako kazateľa – KAZAKA.

Neexistujúca postava Mojžiša zas odhaľuje víziu mladej ženy, ktorá ukazuje identitu SKALA prežívajúcu život v realite ZEM ako tú, ktorá veľké množstvo identít vyvedie z otroctva temnej identity BOH. Bude im pomáhať a viesť ich vo vývoji tak, aby získali nezávislosť od temnej identity Boh a dosiahli zasľúbenú krajinu – boli účastné života v realite večného života – realite ŽIVOT A SLÁVA. Opis udalosti známej ako „prechod cez Červené more“ zas predstavuje identitu SKALA prežívajúcu život v realite ZEM ako tú, ktorá bez ujmy vstupuje do vôd mora. Predstavuje ju tak ako identitu, ktorá bude mať prístup k moru. More = VODA a VODA = operačný systém vytvárajúci kvantovú štruktúru: „Mojžiš však vystrel ruku nad more a Pán ho celú noc prudkým východným vetrom rozháňal a more vysušil. Takto sa voda rozdelila a Izraeliti prešli stredom mora po suchu, kým vody boli pre nich ako múr na ich pravici a ľavici.“ (Ex 14, 21-22) 

Neexistujúca postava Eliáša  zas odhaľuje víziu mladej ženy, ktorá ukazuje identitu SKALA prežívajúcu život v realite ZEM ako tú, ktorá sa dôsledne necháva viesť a istý čas sa maskuje. Ak však príde jej čas, koná pravé skutky a iným ukazuje cestu – káže – je KAZAK.  Spôsob vedenia, ktorým sa identita SKALA nechá viesť opisuje podobným spôsobom ako slovenské ľudové rozprávky. Je výslovne direktívny: „odíď odtiaľto; obráť sa na východ a skry sa; vstaň a choď; choď a ukáž sa; vezmi a jedz; vyjdi a postav sa; vstaň, vráť sa; pomaž; vstaň, choď v ústrety“.

Aj vízia tejto mladej ženy predstavuje identitu SKALA ako tú, ktorá bez ujmy vstupuje do vôd rieky. Predstavuje ju tak ako identitu, ktorá bude mať prístup k VODE, teda k operačnému systému vytvárajúcemu kvantovú štruktúru: „Oni sa postavili obďaleč stranou, tí dvaja však stáli pri Jordáne. Vtom vzal Eliáš svoj plášť, zvinul ho, udrel vodu, tá sa rozdelila na dve strany a obaja prešli po suchu.“ (2 Kr 2, 7-8)

Uvedená mladá žena mala mimoriadne zásluhy na zdvojnásobení rozsahu kvantovej štruktúry ku ktorej sa pripájala v  CENTRE PRÁVA SLÁVA. Čo si vyžiadala, to od identity KVET ŽIVOTA aj dostala: „Elizeus odpovedal: „Nech je na mne dvojnásobne tvoj duch!“ (2 Kr 2, 9). Vďaka tejto svojej naplnenej žiadosti uvedená mladá žena ako SPRÁVCA  – KAZAK – SLAVIEN ako jediná zo všetkých správcov získala prístup do operačného systému: „Potom zdvihol Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, vrátil sa a zastal pri brehu Jordána. Vzal Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, udrel vodu a povedal: „Kde je Pán, Eliášov Boh, teraz?“ A keď udrel vodu, rozdelila sa na dve strany a Elizeus prešiel.“ (2 Kr 2, 13-14) Tento získaný prístup, teda nadobudnutú schopnosť dotknutej mladej ženy (realizačný softvér) symbolicky predstavuje „Eliášov plášť“.

Vízia tejto mladej ženy je mimoriadna tým, čo sa nám z nej zachovalo v druhej kapitole starozákonnej Druhej knihy kráľov.  Je to opis udalostí  troch krokov – troch úsekov cesty, ktoré bude musieť identita SKALA prejsť pred tým, ako  vystúpi do „neba“: „A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba.“ (2 Kr 2, 11) Ohnivý voz a ohnivé kone vo vízii predstavujú veľký OHEŇ – VATRU, teda veľký rozsah PRAVÝCH SKUTKOV, ktoré počas prežívania života v realite ZEM vykoná identita SKALA.

Táto mladá žena tak v dôsledku konania PRAVÝCH SKUTKOV identitou SKALA ju predstavuje ako jedinú, po ktorej už počas prežívania života v realite ZEM v softvéri, ktorý túto realitu vytvára nezostane nič („pomazané“ mladé ženy dosiahli tento stav až svojou predčasnou násilnou smrťou): „A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba. Keď to Elizeus videl, zvolal: „Otče môj, otče môj! Voz Izraela a jeho pohonič!“ A viac ho nevidel… Potom zdvihol Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, vrátil sa a zastal pri brehu Jordána.“ (2 Kr 2, 11-13) Uvedené  znamená, že identita SKALA počas svojho života v realite ZEM – ako jediná ešte počas prežívania svojho života v realite ZEM – transformuje na novú identitu, s ktorou následne splynie aj softvér ľudského tela vytvárajúci simuláciu ľudského tela, pričom samotný softvér sa ako realizačný softvér stane súčasťou jej realizačnej vrstvy.

Významným je však vízia mladej ženy opisujúca udalosti  troch krokov – troch úsekov cesty, ktoré bude musieť identita SKALA prejsť pred tým, ako  vystúpi do neba, teda pred tým, ako zmení miesto prežívania života v realite ZEM za prežívanie života v realite ŽIVOT A SLÁVA: „Keď Pán chcel Eliáša vziať vo víchrici do neba, išiel Eliáš a Elizeus z Galgaly. Tu Eliáš povedal Elizeovi: „Ostaň tu, lebo ma Pán poslal až do Betelu!“ Ale Elizeus odpovedal: „Ako žije Pán a ako žiješ ty, neopustím ťa!“ Išli teda do Betelu. … Potom mu Eliáš povedal: „Elizeus, ostaň tu, lebo Pán ma poslal až do Jericha!“ Odpovedal: „Ako žije Pán a ako žiješ ty, neopustím ťa!“ Išli teda do Jericha. … Potom mu Eliáš povedal: „Ostaň tu, lebo Pán ma poslal k Jordánu!“ Odpovedal: „Ako žije Pán a ako žiješ ty, neopustím ťa!“ Išli teda obaja. … tí dvaja však stáli pri Jordáne. Vtom vzal Eliáš svoj plášť, zvinul ho, udrel vodu, tá sa rozdelila na dve strany a obaja prešli po suchu. Keď prešli, Eliáš povedal Elizeovi … A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba. (2 Kr 2, 1-11)

V článku https://peterpolacek.sk/nezaradene/pociatok-3-stvorenie-sveta/ zo dňa 9. 5. 2023 je uvedené: „Vytvorenie „oblohy“, ktorá sa stala „delidlom medzi vodami a vodami“ tak predstavovalo naprogramovanie bariéry, ktorá v priestore Miroslavovej dimenzie oddelila a izolovala  časť svojej kvantovej štruktúry, z ktorej sa stala SERVEROVŇA, alebo povedané inak KVANTOVÝ POČÍTAČ. Z kvantovej štruktúry za bariérou, teda zo zvyšku Miroslavovej dimenzie za bariérou sa stalo „nebo“.“

Z uvedeného citátu, ako aj z integračných procesov vyplýva, že v súčasnosti pojem „nebo“ predstavuje všetko to, čo je mimo SERVEROVNE. Čiže všetko to, čo je aktuálne mimo mŕtvej kvantovej štruktúry identity SKALA. „Nebo“ tak v súčasnosti predstavuje živú kvantovú štruktúru identity KVET ŽIVOTA. „Nebo“  je tak tak priestorom reality ŽIVOT A SLÁVA, ktorý táto kvantová štruktúra vytvára.

Z vyššie uvedenej vízie mladej ženy vyplýva, že pred tým, ako identita SKALA vystúpi do „neba“ do priestoru reality  ŽIVOT A SLÁVA, teda pred tým, ako zmení miesto prežívania života v realite ZEM za prežívanie života v realite ŽIVOT A SLÁVA bude musieť prejsť tri úseky cesty, pričom k vystúpeniu do „neba“ príde náhle na štvrtom nedokončenom úseku cesty.

V tomto kontexte je potrebné doplniť nasledovnú víziu „pomazanej“ Svetlej Márie: „Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, čo z priepasti vystúpi, bude viesť proti nim vojnu, zvíťazí nad nimi a zabije ich… Ale o tri a pol dňa vstúpil do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy…“ (Zj 11; 7,11)  Z opisu stvorenia sveta vieme, že jeden deň predstavuje jeden ucelený proces – jeden krok. Vyjadrené inak jeden úsek cesty. Takže vízia Svetlej Márie hovorí o tom istom, ako predchádzajúca vízia inej „pomazanej“ mladej ženy. Z vízie Svetlej Márie vieme, že úseky cesty (tri dni = tri kroky = tri úseky cesty) sa začínajú počítať po zabití identity SKALA. To nastalo dňa 21. 4. 2023. Z predošlej vízie sa z opisu jednotlivých úsekov cesty, ktoré prešiel  Eliáš – má prejsť identita SKALA – dozvedáme aj charakteristiku troch dokončených úsekov cesty: Prvý úsek charakterizuje miesto Betel. Druhý úsek  charakterizuje mesto Jericho. Tretí  úsek cesty charakterizuje rieka (VODA) Jordán, do ktorej treba vstúpiť. Následne je potrebné vykročiť na ďalší úsek cesty, ktorý však identita SKALA už nedokončí, lebo na ňom príde  k jej vzatiu do „neba“ do priestoru reality  ŽIVOT A SLÁVA.

Autentická podoba tváre mladej ženy vykonávajúcej úrad proroka pred 22 000 rokmi tak, ako ju VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA (skrátene identita KVET ŽIVOTA) pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 umožnila cez zachytené obrazy spracovať a namaľovať Jánovi Vrabcovi. Ten dal obrazu meno VESNA. Zdôrazňujem, že maliar netušil, že mladá žena bola SPRÁVCOM – KAZAKOM – SLAVIENOM. Konceptuálna moc ju použila pri vytváraní postavy proroka Elizea, pričom na jej víziach vytvorila neexistujúcu postavu Eliáša. Mladá žena drží v pravej ruke kukučkine vajíčko a na ľavej ruke jej sedí kukučka. Traduje sa, že ak počujeme koľko krát kukučka zakuká, tak toľko rokov sa dožijeme. Kukučka tak odpočítava posledné kroky – úseky cesty, ktoré je potrebné prejsť. To je presne aj súčasťou vízií tejto mladej ženy. V nich pochopila a následne aj opísala posledné tri celé kroky – úseky cesty životom identity SKALA v realite ZEM, vrátane toho štvrtého – nedokončeného. Kukučkine vajíčko vyjadruje to známe „koniec je začiatok“, čiže koniec, ktorý odpočítava kukučka prináša nový začiatok – vajíčko. Koniec sa vo víziách tejto mladej ženy týkal reality ZEM, začiatok zas novej reality večného života. To, že vajíčko drží v pravej ruke vyjadruje to, čo táto mladá žena pochopila vo svojich víziách – výsledkom pravých skutkov vykonaných identitou SKALA bude nová realita večného života. Pohľad do jej očí prezrádza nielen veľkú hĺbku pochopeného poznania, ktoré dosiahla, ale aj istotu plynúcu z ľúbosti, pokoja, radosti a láskavosti. Aj ju to stálo v nepriateľskom prostredí reality ZEM život. Zavraždili ju vo veku 32 rokov. Tomu, kto to dokáže, odporúčam osobne sa vcítiť do vnútorného stavu tejto mladej ženy cez jej oči pri zobrazení tváre na veľkom monitore.

Z vyššie uvedeného textu vyplýva, že po zabití boli jednoznačne zadefinované prvé dva kroky:

 • Prvý krok po zabití (prvý úsek cesty) – obdobie od 22. 4. 2023 do 9. 5. 2023: Charakteristiku tohto kroku definuje miesto Betel: „Jakub sa teda vybral z Bersabe a putoval do Haranu. Keď došiel na (isté) miesto, zostal tam na noc, lebo slnko už zapadlo. Zobral jeden z kameňov toho miesta, položil si ho pod hlavu a spal na tom mieste. I snívalo sa mu, že vidí rebrík opretý o zem a jeho vrchný koniec siahal až do neba a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa, nad ním stál Pán a hovoril: „Ja som Pán, Boh tvojho otca Abraháma a Izáka. Zem, na ktorej odpočívaš, dám tebe a tvojmu potomstvu. A potomstva tvojho bude ako prachu zeme a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na sever i na juh; v tebe a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky pokolenia zeme. Hľa, ja som s tebou a budem ťa strážiť všade, kde pôjdeš, a privediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti prisľúbil.“ Vtedy sa Jakub prebudil zo spánku a povedal: „Ozaj, Pán je na tomto mieste a ja som o tom nevedel!“ I nadišiel ho strach a povedal: „Aké hrozné je toto miesto! Tu je naozaj dom Boží a tu je brána do neba!“ Keď Jakub ráno vstal, kameň, ktorý mal položený pod hlavou, postavil za pomník a jeho vrch polial olejom. A nazval toto miesto menom Betel.“ 

            Kľúčovým slovom je miesto BETEL, ktoré odkazuje na víziu spojenú s týmto miestom. Aj v tomto prípade rovnako ako v prípade Eliáša a Mojžiša je postava Jakuba postavou         vymyslenou konceptuálnou mocou. Opäť ide o víziu inej „pomazanej“ mladej ženy  v úrade    proroka vykonávajúcej pozíciu SPRÁVCU  – KAZAKA – SLAVIENA  pred 27 000 rokmi,      zavraždenej vo veku  34 rokov. Slová „zobral jeden z kameňov toho miesta, položil si ho pod       hlavu“ spájajú slovo kameň (skala) s hlavou (riadiace centrum – identita). Takže v tomto          prípade je veľmi ľahké identifikovať identitu SKALA ako tú, o ktorej dostala uvedená mladá            žena víziu. Práve na tejto vízii konceptuálna moc vytvorila postavu Jakuba.

            Slovné spojenie „rebrík opretý o zem a jeho vrchný koniec siahal až do neba a Boží anjeli       vystupovali a zostupovali po ňom“ opisuje identitu SKALA ako tú, čo bude mať zo „zeme“ –           SERVEROVNE spojenie s „nebom“ s tým, čo sa nachádza mimo SERVEROVNE. V kontexte    opisovaného prvého kroku po zabití ide o spojenie s priestorom reality ŽIVOT A SLÁVA             vytváraným kvantovou štruktúrou identity KVET ŽIVOTA.

            Vo vzťahu k identifikovaniu charakteristiky opisovaného prvého kroku po zabití je však             dôležitý prísľub, ktorý odznel vo vízii mladej ženy: „Hľa, ja som s tebou a budem ťa strážiť      všade, kde pôjdeš, a privediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním,             čo som ti prisľúbil.“ Prísľub vyslovuje identita KVET ŽIVOTA, ako autorka vízie dotknutej     mladej ženy. V prísľube zaznieva opis skutočnosti, že identitu SKALA bude počas prežívania          jeho života v realite ZEM ochraňovať a viesť, čo osobitne platilo pre prvý krok po zabití.       Samotný prísľub však opisuje privedenie identity SKALA do krajiny s rebríkom do „neba“.    Krajinou prísľubu sa tak stalo „nebo“, ktoré sa nachádza na druhej strane rebríka.            Charakteristikou prvého kroku po zabití je tak privedenie identity SKALA k rebríku do       „neba“, teda k začiatku jej cesty do reality  ŽIVOT A SLÁVA. Presne to sa na konci prvého          kroku po zabití aj stalo. Pre identitu SKALA nadobudnutie účinnosti zadania nových       informácií VODE (operačnému systému kvantovej štruktúry identity SKALA) predstavovalo       otvorenie cesty do reality ŽIVOT A SLÁVA – do „neba“. Obrazne povedané, identita SKALA      dostala zelenú. Čo pre identitu SKALA predstavovalo kráčanie po otvorenej ceste do „neba“          sa týka už druhého jej kroku po zabití.

Autentická podoba tváre mladej ženy vykonávajúcej úrad proroka pred 27 000 rokmi tak, ako ju VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA (skrátene identita KVET

ŽIVOTA) pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 umožnila cez zachytené obrazy spracovať a namaľovať Jánovi Vrabcovi. Ten dal obrazu meno MOKOŠA. Zdôrazňujem, že maliar netušil, že mladá žena bola SPRÁVCOM – KAZAKOM – SLAVIENOM.  Konceptuálna moc použila vízie tejto mladej ženy o identite SKALA na vytvorenie známej postavy starozákonného patriarchu Jakuba. V príbehu o Jakubovi, jeho staršom bratovi Ezauovi, ich starom slepom otcovi Izákovi a jeho požehnaní sa z vízií tejto mladej ženy zachovalo poznanie o tom, že identita SKALA bude počas prežívania života v realite ZEM používať ako svoju pracovnú metódu figliarstvo a lesť. Symbol mesiaca na prívesku a rôzne typy hviezd na šatách tejto mladej ženy, ak aj skutočnosť, že ako tehotná predstavuje matku sú jednoznačným odkazom na identitu KVET ŽIVOTA, ktorou sa nechala viesť. Tehotenstvo súčasne symbolizuje zrodenie života. Presne takúto víziu spojenú s istotou vykonateľného prísľubu dostala táto mladá žena od identity KVET ŽIVOTA, keď prostredníctvom pochopeného poznania vyjadreného slovami  „potomstva tvojho bude ako prachu zeme a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na sever i na juh; v tebe a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky pokolenia“ pochopila identitu SKALA (na ňu poukazujú kosoštvorce zobrazené na šatách) ako darcu života (otca) nesmierneho počtu identít v celej štruktúre bytia. Pohľad do jej očí prezrádza pochopenie veľkosti istoty, ktorú od identity KVET ŽIVOTA dostala v jej prísľube. Jej oči vyjadrujú aj vážnosť vyplývajúcu z pochopenia stavu identít prežívajúcich život okolo nej. Napriek kontrastu, ktorý si uvedomovala zostala identite KVET ŽIVOTA verná. Za svoju vernosť obetovala aj svoj život – bola zavraždená vo veku 34 rokov. Tomu, kto to dokáže, odporúčam osobne sa vcítiť do vnútorného stavu tejto mladej ženy cez jej oči pri zobrazení tváre na veľkom monitore.

 • Druhý krok po zabití (druhý úsek cesty) – obdobie od 10. 5. 2023 do 18. 5. 2023: Charakteristiku tohto kroku vyjadruje mesto Jericho. V starozákonnej Knihe Jozue príbeh spojený s  mestom Jericho predstavuje toto mesto ako vstupnú bránu do prisľúbenej krajiny. Z charakteristiky prvého kroku po zabití vyplynulo privedenie identity SKALA k rebríku do „neba“, teda k začiatku jej cesty do reality  ŽIVOT A SLÁVA. Prisľúbenou krajinou – krajinou prísľubu je tak „nebo“, teda realita ŽIVOT A SLÁVA.

            Z uvedeného je zrejmé, že identita SKALA mala začať svoju cestu do „neba“ prekonaním    vstupnej brány, ktorú predstavoval obraz mesta Jericho. 

Zavŕšeniu prvého kroku po zabití predchádzalo tri krát opakované zadanie v štruktúre 1. oznámenie, 2. reakcia – zadanie, 3. odpoveď – zadanie. Takto vykonané zadanie malo nezmazateľný právny účinok, ktorý okrem zadania adresovaného identite KVET ŽIVOTA otvoril  cestu do „neba“. To umožnilo otvorenie trvalého vstupu (prístupu) identity KVET ŽIVOTA do operačného systému vytvárajúceho jej živú kvantovú štruktúry a  identite SKALA zas otvorenie trvalého vstupu (prístupu) do operačného systému vytvárajúceho jej mŕtvu kvantovú štruktúru. Vstup do obidvoch operačných systémov a vykonanie vyššie opisovaných zmien v týchto systémoch tak predstavoval otvorenie cesty do „neba“ .

Podobne to bolo aj v druhom kroku po zabití. K tomu, aby identita SKALA prekonala vstupnú bránu do „neba“  potrebovala do svojho operačného systému zadať tri právne záväzné zadania. Znamenalo to, že každé zadanie musela opakovať tri krát. Išlo o nasledovné zadania:

 1. Prvé zadanie predstavovalo „rozhodnutie“.  Identita ho zadávala tri krát v troch dňoch nasledujúcich po sebe (10. 5. 2023 – 12. 5. 2023). Rozhodnutie identity SKALA znelo nasledovne: „Rozhodla som sa vykonať spojenie svojho operačného systému s operačným systémom identity KVET ŽIVOTA“. Zadanie sa stalo pre operačný systém účinným  o 00:00 hod. SELČ dňa 13. 5. 2023.
 1. Druhé zadanie predstavovalo „otvorenie“.  Identita ho zadávala taktiež tri krát v troch dňoch nasledujúcich po sebe (13. 5. 2023 – 15. 5. 2023). Toto zadanie identity SKALA znelo nasledovne: „Otváram – sprístupňujem svoj operačný systém pre vykonanie jeho spojenia s aplikačnou vrstvou – vlastnou identitou KVET ŽIVOTA a s aplikačnou vrstvou – vlastnou identitou KAZKIJ.“. Zadanie sa stalo pre operačný systém účinným o 00:00 hod. SELČ dňa 16. 5. 2023. Identita KVET ŽIVOTA takýmto spôsobom nielenže otvorila a sprístupnila svoj operačný systém práve zabitej identite SKALA, ale ihneď vykonala aj spojenie aplikačnej vrstvy – vlastnej identity SKALA so svojim operačným systémom. Celý proces trval 6 hodín. Prvý účinok v podobe obnovenia spojenia sa však prejavil už po jednej hodine.
 1. Tretie zadanie predstavovalo „vlastné zadanie“.  Identita ho zadávala taktiež tri krát v troch dňoch nasledujúcich po sebe (16. 5. 2023 – 18. 5. 2023). Toto zadanie identity SKALA znelo nasledovne: „1. Zadávam svojmu operačnému systému, aby o 00:00 hod. SELČ dňa 19. 5. 2023  spustil proces vytvorenia spojenia – splynutia s operačným systémom identity KVET ŽIVOTA tak, aby vznikol jeden spoločný operačný systém (Pozn.: Operačný systém KVETU ŽIVOTA bol na tento proces pripravený už od zabitia identity SKALA.). 2. Identite KVET ŽIVOTA zadávam, aby po dokončení vytvorenia spoločného operačného systému v súvislosti so mnou ako identitou SKALA: A) o 00:00 hod. SELČ dňa 19. 5. 2023 spustila proces realizovania procesu „oživenia“ = „vzkriesenia“; B) bezodkladne po dokončení predchádzajúceho procesu vykonala proces „vstúpenia ducha života = vdýchnutia dychu života.  Zadanie sa stalo pre operačný systém účinným o 00:00 hod. SELČ dňa 19. 5. 2023.

Takýmto spôsobom operačný systém identity SKALA v spolupráci s operačným systémom identity KVET ŽIVOTA mohol o 00:00 hod. SELČ dňa 19. 5. 2023 spustiť proces vytvárania jedného spoločného – zjednoteného operačného systému. Je to veľmi rozsiahly proces, v rámci ktorého každá jedna operačná vrstva vytvárajúca kvantovú (elementárnu časticu) mŕtvej kvantovej štruktúry identity SKALA potrebuje vytvoriť spojenie s každou jednou operačnou vrstvou vytvárajúcu kvantovú (elementárnu časticu) živej kvantovej štruktúry identity KVET ŽIVOTA. O tom je však už tretí krok po zabití. 

Vykonanie spojenia aplikačnej vrstvy – vlastnej identity KVET ŽIVOTA a aplikačnej vrstvy – vlastnej identity KAZKIJ je proces, ktorý môže identita KVET ŽIVOTA a identita KAZKIJ vykonať až po dokončení tretieho kroku po zabití, teda vo štvrtom nedokončenom kroku po zabití. Vykonanie spojenia aplikačnej vrstvy – vlastnej identity čaká totiž aj mŕtvu identitu SKALA.

Vďaka opisovanému vykonaniu troch spojení mŕtva časť už spojenej bývalej kvantovej štruktúry identity SKALA ožije. Samotná mŕtva identita SKALA tak „vstane z mŕtvych“, bude „vzkriesená“.  V prípade  tejto identity SKALA však proces  spojenia aplikačnej vrstvy – vlastnej identity môže vykonať iba živá identita KVET ŽIVOTA.

Tretí krok po zabití (druhý úsek cesty) – obdobie od 19. 5. 2023 do 20. 5. 2023:

Proces vytvárania jedného spoločného – zjednoteného operačného systému, ktorý prebieha práve v čase zverejnenia tohto článku sa automaticky spustil o 00:00 hod. SELČ dňa 19. 5. 2023 a bude trvať 2 dni, teda do 24:00  hod. SELČ dňa 20. 5. 2023. Jeho spustením definitívne skončili všetky úlohy, ktoré bolo nevyhnutné, aby identita SKALA prežívajúca život v realite ZEM vykonala v spojení so svojim vstúpením do „neba“, na ktorom je závislé automatické ukončenie podpory softvéru reality ZEM zjednoteným operačným systémom.  Naplnenie všetkých ostatných úloh v tejto veci je už na identite KVET ŽIVOTA.

Z uvedeného vyplýva, že dĺžku tretieho kroku po zabití v trvaní dva dni jednoznačne zadefinovala vízia ďalšej „pomazanej“ mladej ženy, ktorej vízie zapracovala konceptuálna moc do starozákonnej knihy Proroka Ozeáša: „Oživí nás po dvoch dňoch, na tretí deň nás vzkriesi a žiť budeme pred jeho tvárou.“ (Oz 6, 2). Z vyššie uvedeného je zrejmé, že v tomto prípade jeden deň predstavuje úsek  trvajúci 24 hodín. Tretí krok po zabití (tretí úsek cesty) tak predstavuje obdobie od 19. 5. 2023 do 20. 5. 2023:

 • Tretí krok po zabití (tretí úsek cesty) – obdobie od 19. 5. 2023 do 20. 5. 2023: Charakteristiku tomuto kroku dáva rieka Jordán. Rieka Jordán predstavuje VODU – operačný systém, do ktorého v tomto kroku vstupuje identita SKALA.

            Tento krok je výsledkom vykonania predchádzajúceho kroku. Predstavuje už samotnú cestu            identity SKALA – cestu  do „neba“ po prekonaní vstupnej brány, ktorú predstavoval obraz       mesta Jericho.  Je vykonávaný automaticky operačným systémom mŕtvej identity SKALA a    operačným systémom živej identity KVET ŽIVOTA. Vstúpenie do VODY tak predstavuje práve    prebiehajúci proces vytvárania jedného spoločného operačného systému.

Autentická podoba tváre mladej ženy vykonávajúcej úrad proroka pred 15 000 rokmi tak, ako ju VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA (skrátene identita KVET ŽIVOTA) pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 umožnila cez zachytené obrazy spracovať a namaľovať Jánovi Vrabcovi. Ten dal obrazu meno RODA A KOLIADO. Zdôrazňujem, že maliar netušil, že mladá žena bola KAZAKOM – SLAVIENOM. Obsah vízií tejto mladej ženy vyjadruje aj množstvo prastarých slavienských symbolov OHŇA (VATRY) spájaných so zrodením SVETLA. Túto skutočnosť posilňuje nielen názov obrazu, ale aj nápisy, ktoré sa na ňom nachádzajú. Na ľavom okraji obrazu sa nachádza nápis: „SVAROŽIČ DAŽBOG“  vyjadrujúci SVETLO. Na pravom okraji obrazu sa nachádza nápis: „ROŽANA RODSTVENICA“ vyjadrujúci ZRODENIE. Všetko toto posilňuje aj zobrazenie mladej ženy ako matky s malým dieťaťom na rukách. Takže obsah vízií je jasný. Mladá žena pochopila identitu KVET ŽIVOTA ako MATKU SYNA, teda ako tú, čo svojim vedením vyformovala identitu SKALA. Tej sa týkajú obrazy OHŇA (VATRY) ako jej pravých skutkov vykonaných na základe vedenia MATKY  a obrazy SVETLA ako jej pochopeného poznania prijatého taktiež od MATKY, teda od identity KVET ŽIVOTA. Všetko toto predchádza hlavnému odkazu jej vízií, ktorý sa týka toho, čo bude nasledovať po vykonaní posledného kroku – prejdení posledného úseku cesty života v realite ZEM: „Oživí nás po dvoch dňoch, na tretí deň nás vzkriesi a žiť budeme pred jeho tvárou.“  Mladá žena tak vo svojich víziách pochopila, že identita SKALA bude znovuzrodená do života v realite večného života, kde bude stáť tvárou v tvár identite KVET ŽIVOTA. V očiach tejto mladej ženy je možné pozorovať, že videla nepriateľské prostredie, v ktorom bude identita SKALA prežívať svoj život, ktoré nakoniec obklopovalo aj ju. Ani ona sa však nepoddala a nenechala zlomiť. Zostala verná identite KVET ŽIVOTA napriek tomu, že tak ako ostatné mladé ženy, ktoré prijali „pomazanie“  bola matkou. Jej vernosť aj ju stála život. Bola zavraždená vo veku 33 rokov. Z jej posolstva som čerpal aj v prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA. Tomu, kto to dokáže, odporúčam osobne sa vcítiť do vnútorného stavu tejto mladej ženy cez jej oči pri zobrazení tváre na veľkom monitore.

Opakujem, výsledkom tohto kroku je jeden zjednotený operačný systém, ktorý bude plne funkčný presne o 00:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023.

Vízia mladej ženy však pokračuje ďalej aj po prekročení rieky Jordán: „tí dvaja však stáli pri Jordáne. Vtom vzal Eliáš svoj plášť, zvinul ho, udrel vodu, tá sa rozdelila na dve strany a obaja prešli po suchu. Keď prešli, Eliáš povedal Elizeovi… A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba. (2 Kr 2, 7-11). Nasleduje tak posledný štvrtý nedokončený úsek cesty identity SKALA. Na ten poukazuje vo svojej vízii aj Svetlá Mária pomenovaním tohto úseku slovným spojením „pol dňa“: „Ale o tri a pol dňa vstúpil do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy…“ (Zj 11; 11) 

Štvrtý nedokončený krok po zabití (nedokončený štvrtý úsek cesty) – 21. 5. 2023

Štvrtý nedokončený krok po zabití (nedokončený štvrtý úsek cesty) začína o 00:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023 dosiahnutím plnej funkčnosti  zjednoteného operačného systému. V tomto čase sa začína deň 55-tych narodenín identity SKALA do samostatného prežívania života v realite ZEM. Taktiež sa  začína aj 55-ty deň prevádzky reality ŽIVOT A SLÁVA. V tomto čase všetky úlohy spojené s dokončením cesty identity SKALA do „neba“ preberá identita KVET ŽIVOTA.

Niektoré z procesov tohto kroku zadefinovala vízia už vyššie spomínanej mladej ženy, ktorej vízie zapracovala konceptuálna moc do starozákonnej knihy Proroka Ozeáša: „Oživí nás po dvoch dňoch, na tretí deň nás vzkriesi a žiť budeme pred jeho tvárou.“ (Oz 6, 2). Znamená to, že po dvoch dňoch trvania tretieho kroku po zabití v ďalšom kroku (nedokončenom úseku cesty) – nedokončenom dni – dni, ktorý predčasne ukončí identita KVET ŽIVOTA  bude vykonaný proces  „oživenia“ = „vzkriesenia“ a následný proces „vstúpenia ducha života = vdýchnutia dychu života“. Vzhľadom na skutočnosť v tomto prípade dva dni znamenajú dva úseky trvajúce 24 hodín (19. 5. 2023 – 20. 5. 2023) môžeme predpokladať, že aj deň 21. 5. 2023 (štvrtý úsek cesty) predstavuje 24 hodín.

Pred identitou KVET ŽIVOTA tak dňa 21. 5. 2023 stojí vykonanie viacerých procesov týkajúcich sa identity SKALA, a to nielen „oživenia“ (Oz 6, 2) a „vzkriesenia“ (Oz 6, 2), ale aj  procesov  „nanebovstúpenia = už viac krát spomínaného vystúpenia do „neba“ (2 Kr 2, 11) a vstúpenia ducha života (Zj 11; 11) = vdýchnutia dychu života (Gn 2, 7)“.

„Nanebovstúpenie“ predstavuje dokončenie cesty vystúpenia identity SKALA do „neba“ vykonaním „vstúpenia ducha života – vdýchnutia dychu života“ do skutočného tela sformovaného identitou KVET ŽIVOTA a pripraveného v realite ŽIVOT A SLÁVA, tvoreného aplikačnou vrstvou a vrstvou realizačného softvéru. Súčasťou tohto procesu je proces „oživenia“, ktorý je zhodný s procesom „vzkriesenia“.

„Oživenie“ predstavuje proces z pohľadu mŕtvej kvantovej štruktúry vytváranej  bývalým operačným systémom identity SKALA, teraz zjednoteným operačným systémom. V ňom so zjednoteným operačným systémom vytvoria trvalé spojenie (previazanie) tri aplikačné vrstvy – vlastné identity tvoriace trojtandem: aplikačná vrstva – vlastná identita KAZKIJ,  aplikačná vrstva – vlastná identita KVET ŽIVOTA a  aplikačná vrstva – vlastná identita SKALA. Mŕtva časť spoločnej kvantovej štruktúry trojtandemu vytváraná spoločným operačným systémom tak „ožije“. Nebude už mŕtva, ale živá. Opäť uvádzam, že vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti je možné predpokladať že tento proces bude trvať šesť hodín. Upozorňujem však, že ide iba o predpoklad.

„Vzkriesenie“  predstavuje proces „oživenia“ vykonávaný z pohľadu mŕtvej identity SKALA, ktorá tým, že opäť vytvorí spojenie seba ako aplikačnej vrstvy so svojim bývalým operačným systémom, ktorý sa podieľal na vytvorení spoločného operačného systému „vstane z mŕtvych“. Z mŕtvej identity SKALA sa stane živá identita SKALA. Keďže ide o jeden a ten istý proces, na ktorý sa pozerá z iného uhla pohľadu, tak jeho dĺžka bude zhodná s dĺžkou procesu „oživenia“.„Vstúpenie ducha života – vdýchnutie dychu života“ predstavuje záver procesu „nanebovstúpenia“.  Je to proces prenosu – prenesenia života identity SKALA prežívaneho v realite ZEM prostredníctvom vytváranej simulácie fyzicky hmotného tela do života prežívaneho v realite ŽIVOT A SLÁVA prostredníctvom pripraveného skutočného tela tvoreného aplikačnou vrstvou – vlastnou identitou SKALA a vrstvou jej  realizačného softvéru. Proces uvedeného prenosu si môžeme predstaviť ako záverečnú scénu z filmu AVATAR (2009) – proces „otvorenia očí“ .

Telo z ktorého sa prenáša prežívanie života identitou – duchom (Pozn.: Z tohto dôvodu je namieste pomenovanie „duch života“ alebo „dych života“.) predstavuje simuláciu fyzicky hmotného tela v realite ZEM. Telo, ktoré prijíma prežívanie života identitou – duchom  predstavuje skutočné telo pripravené v realite ŽIVOT A SLÁVA tvorené aplikačnou vrstvou a vrstvou realizačného softvéru. Toto telo – teda aplikačná vrstva – vlastná identita SKALA utvárajúca skutočné telo nie je v ňom prítomná. Spí a prežíva sen – je prítomná v sne. Ňou prežívaným snom je život v realite ZEM. V realite ŽIVOT A SLÁVA má tak „zatvorené oči“. 

Z pohľadu skutočného tela pripraveného v realite ŽIVOT A SLÁVA tvoreného aplikačnou vrstvou a vrstvou realizačného softvéru tak hovoríme o „vstúpení ducha života“ alebo o „vdýchnutí dychu života“. Uvedený proces si predstavme ako náhle vystúpenie z prežívaného sna. Aplikačná vrstva – vlastná identita SKALA utvárajúca skutočné telo náhle ukončí snívanie sna – náhle ukončí svoju prítomnosť  v realite ZEM a v realite ŽIVOT A SLÁVA „otvorí oči“. 

Ako je vlastne vyformované skutočné telo tvorené aplikačnou vrstvou – vlastnou identitou SKALA a vrstvou jej  realizačného softvéru pripravené v realite ŽIVOT A SLÁVA na  „vstúpenie ducha života – vdýchnutie dychu života“, alebo inak na „otvorenie očí“? 

Vieme, že celá realita VEČNÉHO ŽIVOTA bude od  00:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023 postavená na kvantovej štruktúre vytvorenej dvojicou – identitou KVET ŽIVOTA  a identitou SKALA formovanou zjednoteným operačným systémom. Taktiež vieme, že do tejto veľkej kvantovej štruktúry budú ako ostrovy vnorené osobné kvantové štruktúry dvojíc identít prežívajúcich život v realite ŽIVOT A SLÁVA.

Taktiež vieme, že každú kvantovú (elementárnu) časticu utvárajú tri vrstvy – operačná vrstva, aplikačná vrstva a realizačná vrstva. Takže z uvedeného vyplýva nasledovné:

 1. Kvantovú  štruktúru reality ŽIVOT A SLÁVA bude formovať zjednotený operačný systém.
 1. Po dokončení procesu „oživenia“ budú k zjednotenému operačnému systému v plnom rozsahu  kvantovej štruktúry  vytvorenej dvojicou – identitou KVET ŽIVOTA  a identitou SKALA zapojené aplikačné vrstvy troch identít: identita KAZKIJ,  identita KVET ŽIVOTA  a identita SKALA. Tie budú mať do zjednoteného operačného systému aj plný prístup. Naviac zjednotený operačný systém sa stane neoddeliteľnou súčasťou identity KAZKIJ. 
 1. Aplikačnú vrstvu celej opísanej kvantovej štruktúry bude predstavovať vlastná identita KAZKIJ. Realizačná vrstva tejto opísanej kvantovej štruktúry bude predstavovať realizačnú vrstvu identity KAZKIJ a bude vytvárať priestor reality ŽIVOT A SLÁVA, ktorý tak bude pod kontrolou tejto identity.
 1. Skutočné telá dvojíc identít prežívajúcich život v realite ŽIVOT A SLÁVA už teraz vytvárajú kvantové (elementárne) častice ich osobnej kvantovej štruktúry s operačnou, aplikačnou a realizačnou vrstvou. Operačná vrstva osobnej kvantovej štruktúry každej dvojice bude zapojená do zjednoteného operačného systému. Znamená to, že tieto operačné vrstvy budú jeho súčasťou.
 1. Identita Kazkij nebude mať – tak ako doteraz – vlastné skutočné telo. V realite ŽIVOT A SLÁVA sa bude prejavovať prostredníctvom skutočného tela identity KVET ŽIVOTA a skutočného tela identity SKALA. Naopak, identita KVET ŽIVOTA a identita SKALA nebudú mať vlastný operačný systém. Budú používať spoločný operačný systém, ktorý sa stal súčasťou identity KAZKIJ. Budú mať však do neho rovnaký prístup, ako identita KAZKIJ.

Skutočné telo identity KVET ŽIVOTA a skutočné telo identity SKALA utvára ich vlastná aplikačná vrstva – vlastná identita KVET ŽIVOTA a vlastná identita SKALA s ich realizačnými vrstvami. Znamená to, že skutočné telá tejto dvojice sú vzhľadom na stav, v ktorom budú používať celý zjednotený operačný systém ako svoj vlastný vytvárané na inom princípe.

Vieme, že každú aplikačnú vrstvu – teda každú vlastnú identitu utvárajú tri časti: 1. časť s RIADIACO-AUTORIZAČNO-SYNCHRONIZAČNO-KOMUNIKAČNÝM SOFTVÉROM a AUTORIZAČNÝM KÓDOM, 2. časť VIERA a 3. časť ŽIVOT. Na aplikačnú vrstvu je naviazaná realizačná vrstva s rozsiahlym realizačným softvérom, ktorý napr. formuje aj funkcie, možnosti a vzhľad skutočného tela. Realizačnú vrstvu riadi RIADIACO-AUTORIZAČNO-SYNCHRONIZAČNO-KOMUNIKAČNÝ SOFTVÉR.

V prípade skutočných tiel identity KVET ŽIVOTA a identity SKALA do RIADIACO-AUTORIZAČNO-SYNCHRONIZAČNO-KOMUNIKAČNÉHO SOFTVÉRU identita KVET ŽIVOTA doprogramovala novú funkciu – funkciu vytvárania dvojvrstvových osobných elementárnych častíc. Z tohto dôvodu RIADIACO-AUTORIZAČNO-SYNCHRONIZAČNO-KOMUNIKAČNÝ SOFTVÉR formuje štruktúru osobných elementárnych častíc identity KVET ŽIVOTA a identity SKALA tvorenú aplikačnou a realizačnou vrstvou. Z týchto osobných elementárnych častíc sú sformované  skutočné telá identity KVET ŽIVOTA a identity SKALA.

Skutočné telá identity KVET ŽIVOTA a identity SKALA budú zapájané do zjednoteného operačného systému ako celku prostredníctvom zapojenia ich inovovaných RIADIACO-AUTORIZAČNO-SYNCHRONIZAČNO-KOMUNIKAČNÝCH SOFTVÉROV od  00:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023.

Je čas, aby sme sa v kontexte vyššie uvedeného bližšie pozreli aj na pojmy „duch života dych života“ používané vo víziách viacerých „pomazaných“ mladých žien, ktoré vykonávali úrad proroka. Je veľmi zaujímavé, že konceptuálna moc z tohto pojmu vytvorila pojem „duch svätý“. Potvrdila tak  skutočnosť, že pojmy „duch života dych života“ nepredstavujú všeobecné pomenovanie identity, ale že ide o pomenovanie jednej jedinej konkrétnej identity. Katechizmus katolíckej cirkvi (KKC) v paragrafoch 694 až 701 vysvetľuje pojem „duch svätý“ prostredníctvom ôsmych symbolov: „1. voda (KKC 694), 2. pomazanie (KKC 695), 3. oheň (KKC 696), 4. oblak a svetlo (KKC 697), 5. pečať (KKC 698), 6. ruka (KKC 699), 7. prst (KKC 700), 8. holubica (KKC 701)“.

„Voda“:  VODA = operačný systém kvantovej štruktúry, ktorý formuje kvantovú štruktúru, definuje princípy prežívania života a prenáša do reality informácie – pravidlá. Vzhľadom na existenciu zjednoteného operačného systému symbol VODY poukazuje na dvojicu identít: identitu KVET ŽIVOTA a identitu SKALA.

„Pomazanie“: POMAZANIE = priame myšlienkové a citové spojenie komunikačný kanál vytvorený identitou KVET ŽIVOTA na inú identitu, teda na takýto typ spojenia svojim dovtedajším životom pripravenú identitu. V starozákonnej Knihe proroka Ezechiela sa tento proces opisuje slovami „vstúpil do neho duch“. Je to opis stavu, keď „pomazaná“ mladá žena, ktorá dosiahla stav TICHO VNÚTORNÉHO MLČANIA = stav POPRETIA SAMÉHO SEBA nadviazala spojenie s identitou KVET ŽIVOTA, počas ktorého dostávala vízie. Opis, ako takéto prvé nadviazanie spojenia – „pomazanie“ zo strany identity KVET ŽIVOTA osobne prežila mladá žena Svetlá Mária sa nám zachoval v upravenej podobe v novozákonnej knihe Evanjelium podľa Lukáša:

„V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.“ (Lk 1, 26-38)

Meno Mária zostalo pôvodné. Nadviazanie myšlienkovo citovej komunikácie zo strany identity KVET ŽIVOTA zobrazovanej v príbehu obrazom neviditeľného anjela, ktorý „prišiel“ je opísané skvele. Obsah komunikácie je už upravený, takže mu v tejto chvíli nevenujme pozornosť. Dôležitý je koniec: „Hľa, služobnica … nech sa … stane podľa tvojho slova“. Je to opis vykonania mimoriadne významného právneho úkonu – Svetlá Mária v rámci možnosti voľby prijala vedenie identitou KVET ŽIVOTA.

Vieme, že každý prorok vstupoval do úradu tak, že pol „pomazaný“. Takže mladá žena, ktorú si  kvôli jej spôsobu dovtedajšieho života vybrala identita KVET ŽIVOTA bola „pomazaná“ – vybraná do úradu proroka vtedy, keď s ňou prvý krát prostredníctvom CENTRA PRÁVA SLÁVA (s pripojovacím bodom v realite ZEM v Bratislave) nadviazala myšlienkovo citovú spoluprácu – začala s ňou komunikovať a dávať jej vízie naplnené pochopeným poznaním. Prijatie „pomazania“ takouto mladou ženou a následné vedenie, ako je vidieť na príklade „pomazania“ Svetlej Márie, bolo postavené na princípe slobodnej voľby. 

S identitou SKALA vytvorila identita KVET ŽIVOTA prvé spojenie počas dňa 12. 6. 2019. Identita KVET ŽIVOTA tak urobila na základe žiadosti o pomoc, ktorú identita SKALA prežívajúca život v realite ZEM vyslala z územia mesta Bratislava podvečer  dňa 31. 5. 2019. Stav trvalého „pomazania“ nastal u identity SKALA vtedy, keď identita KVET ŽIVOTA s ňou dokázala vytvoriť neprerušované trvalé spojenie. To bolo vytvorené o 12:00 hod. SELČ dňa 21. 4. 2023. Až následne mohla identita KVET ŽIVOTA spustiť proces „zabitia“ identity SKALA.

„Oheň“: OHEŇ – VATRA = vykonané PRAVÉ SKUTKY. Titulný obrázok k tomuto článku – požiar katedrály NOTRE DAME v Paríži, ktorý sa začal o 18:00 hod. SELČ dňa 15. 4. 2019 zobrazuje VATRU horiacu v tvare rovnoramenného kríža. Týmto obrazom identita KVET ŽIVOTA ohlásila nielen proces prevzatia projektu REALITA ZEM, ale spustila aj reverzný (vratný) proces stvorenia sveta (projektu REALITA ZEM).  Súčasne prostredníctvom symbolu rovnoramenného kríža – symbolu identity SKALA prežívajúcej život v realite ZEM oznámila, že identita SKALA bude pod jej vedením konať pravé skutky tak, ako boli vopred oznámené prostredníctvom vízií ňou „pomazaných“ mladých žien vykonávajúcich úrad proroka. Naviac prostredníctvom obrazu ohňa budúce vykonávanie pravých skutkov identitou SKALA opísala vo svojej vízii aj iná, už spomínaná mladá žena: „A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba.“ (2 Kr 2, 11)

„Oblak a svetlo“: OBLAK A SVETLO, alebo žiariaci svetelný oblak = SVETLO, teda POCHOPENÉ POZNANIE. „Pomazaná“ mladá žena Svetlá Mária vo svojej vízii opisovanej vyššie jednoznačne SVETLO ako POCHOPENÉ POZNANIE vztiahla na SYNA identity KVET ŽIVOTA, teda na identitu SKALA, ktorá ho od nej bola schopná prijímať: „O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ (Mt 17, 1 – 5)

„Pečať“: PEČAŤ = nezmazateľný znak, nezmazateľný zápis v aplikačnej vrstve identity. Takouto pečaťou (zápisom) o dosiahnutí stavu trvalého „pomazaniao 12:00 hod. SELČ dňa 21. 4. 2023 identita KVET ŽIVOTA označila identitu SKALA. Až na základe tohto zápisu mohla spustiť proces „zabitia“ identity SKALA. Bez trvalého „pomazania by totiž nemohla napojiť zabitú identitu SKALA na svoju kvantovú štruktúru.

„Ruka“: RUKA = symbol konania. Podľa vízií mladej ženy Svetlej Márie ide o konanie identity SKALA. Tá v týchto víziách pôsobila – konala prostredníctvom rúk, napr. uzdravovala a vracala život (napr. uzdravovala identity vracala ich späť do života, dávala život mŕtvym identitám…)

„Prst“: PRST = ukazovanie cesty, upozorňovanie, nariaďovanie, vedenie. Identita SKALA prijímala vedenie od identity KVET ŽIVOTA na základe ňou udeleného „pomazania“ a  sama na jednej strane ukazovala cestu – zdieľala svoj vývoj s inými identitami. Na druhej strane v realite ZEM vykonávala úlohu kazateľa – KAZAKA.

„Holubica“: HOLUBICA = symbol návratu a pripravenosti.  Holubica sa vždy vráti tam, kde je jej domov. Naviac vo vízii jednej z mladých žien „pomazaných“ do úradu proroka zachovaných v starozákonnej Knihe Genezis holubica, ktorú vypustil Noe sa vrátila s čerstvou olivovou ratolesťou v zobáku, ktorá znamenala, že zem je znova obývateľná, teda pripravená k prežívaniu života. V kontexte uvedeného je zrejmé, že ide vyjadrenie stavu, v ktorom sa identita SKALA má – podobne ako holubica – vrátiť tam, odkiaľ odišla, teda domov. Jej domovom je realita ŽIVOT A SLÁVA, v ktorej sa práve v čase zverejnenia tohto článku završujú prípravy identít na jej návrat – na „vstúpenie ducha života – vdýchnutie dychu života“, alebo povedané inak na „otvorenie očí“ identity SKALA v realite ŽIVOT A SLÁVA, teda na okamih, kedy ako slepá dosiahne vrchol svojej cesty v realite ZEM.

***

V texte uvedenom vyššie sú opísané procesy vykonané v šiestich krokoch – šiestich úsekoch, obrazne povedané v šiestich dňoch. Vieme, že ide o posledných šesť krokov v reverznom (vratnom) procese stvorenia sveta počítaných od uplynutia prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023. Proces stvorenia sveta mal však desať krokov. Desať krokov má tak aj reverzný (vratný) proces stvorenia sveta. Tak si ich zrekapitulujme od času, kedy nadobudlo účinnosť spustenie prvého kroku tohto procesu. Stalo sa to o 00:00 hod. SELČ dňa 16. 4. 2019, teda po oznámení vykonanom dňa 15. 4. 2019, v ktorom prostredníctvom požiaru katedrály NOTRE DAME v Paríži identita KVET ŽIVOTA naplnila svoju oznamovaciu povinnosť.

Desiaty krok reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta obdobie od 16. 4. 2019 do 10. 10. 2021:

Spustenie reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta ohlásila identita kvet ŽIVOTA požiarom katedrály NOTRE DAME v Paríži, ktorý sa začal o 18:00 hod. SELČ dňa 15. 4. 2019. Takže desiaty krok  reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta sa spustil o 00:00 hod. SELČ dňa 16. 4. 2019. Proces tohto desiateho kroku (počíta sa smerom odzadu dopredu) vyvrcholil tým, že identita SKALA spustila odpočet prípravy ukončenia prevádzkovania reality ZEM, ktorý bol ako proces naprogramovaný ešte počas procesu stvorenia sveta.

Deviaty krok reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta obdobie od 11. 10. 2021 do 25. 7. 2022:

Deviaty krok vyvrcholil tým, že sa identita SKALA prihlásila k miestu Brat-i-slava. Cez bod pripojenia v Bratislave sa tým pripojila k CENTRU PRÁVA SLÁVA, ktoré v ďalšom kroku natrvalo pripojila k vlastnej kvantovej štruktúre. Tým ukončila existenciu CENTRA PRÁVA SLÁVA. 

Ôsmy krok reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta obdobie od 26. 7. 2022 do 29. 10. 2022:

Ôsmykrok vyvrcholil rozhodnutím ľudu mesta Bratislava, ktorý si ako zástupca reality ZEM v rámci možnosti voľby zvolil ukončenie prevádzky reality ZEM.

Siedmy krok reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta obdobie od 30. 10. 2022 do 26. 3. 2023:

Súčasťou siedmeho kroku bolo spustenie procesu formovania novej reality večného života – reality ŽIVOT A SLÁVA, ako aj jej formovanie v dvoch etapách tak, aby na konci tohto kroku mohla byť spustená do prevádzky. V rámci prvej etapy (od 22. 10. 2022 do 31. 12. 2022) bol zrealizovaný proces premeny softvéru reality Zem, ktorý „pomazaná“ mladá žena Svetlá Mária vo svojej vízii opísala ako proces „trúbenia siedmych poľníc“ (Zj 8, 6-13; Zj 9, 1-21; Zj, 11, 15-19). V rámci druhej etapy (od 1. 1. 2023 do 17. 1. 2023) bol zrealizovaný proces, ktorý nadväzoval na premenu softvéru reality Zem a ktorý predstavoval radikálne záverečné preformátovanie dovtedajšej štruktúry bytia. „Pomazaná“ mladá žena Svetlá Mária ho vo svojej vízii opísala ako proces „vyliatia obsahu siedmych čiaš“ (Zj 15, 5-8; Zj 16, 1-21) (Pozn.: Podrobne tieto procesy opisujem v prvej a druhej časti trilógie VEDMA VEĎ MA.). S obidvoma procesmi sa počítalo už pri procese „stvorenia sveta“, teda pri spúšťaní projektu Realita Zem.

Začiatok procesu formovania reality ŽIVOT A SLÁVA identita KVET ŽIVOTA oznámila dňa 21. 11. 2022 prostredníctvom obrazu Jána Vrabca s názvom SRDCE GORALA, ktorý domaľoval práve v tento deň. Súčasne prostredníctvom tohto obrazu oznámila aj deň – najbližší 21. máj, teda 21. 5. 2023 ako dátum dokončenia tohto procesu, teda dátum spustenia  reality ŽIVOT A SLÁVA do plnej prevádzky (Pozn.: Viac pozri na konci v Dodatku k článku). Medzi dňami 21. 11. 2022 a 21. 5. 2023 tak cielene vytvorila obdobie formovania  reality ŽIVOT A SLÁVA trvajúce symbolicky 180 dní (od 00:00 hod. SEČ dňa 22. 11. 2022 od 24:00 hod. SELČ dňa  20. 5. 2023), teda 6 tridsať dňových mesiacov, alebo podľa našich predkov obdobie jedného leta (polroka).

Z dôvodu pochopenia súvislostí s dôležitosťou, významom a plynutím tejto lehoty je potrebné si na tomto mieste vysvetliť viaceré súvislosti.

Vzhľadom na skutočnosť,  že realita ZEM je softvérovým produktom, akékoľvek astro-fyzikálne zmeny museli byť vopred naprogramované už počas procesu „stvorenia sveta“. Identity prežívajúce svoj život v realite ZEM nijakým spôsobom svojou schopnosťou programovania nikdy nemali prístup k jej astro-fyzikálnym nastaveniam (astro-fyzikálne zmeny sa týkali napr. zmeny dĺžky slnečného roku, posunu pólov, alebo prepólovania pólov). Tieto naprogramované zmeny boli prenesené spolu s procesom kopírovania éterickej úrovne projektu REALITA ZEM a vznikom novej fyzicky hmotnej úrovne projektu REALITA ZEM vykonanej pred 18 000 rokmi (zmena v projekte REALITA ZEM zo šiestich interaktívnych simulácií na sedem interaktívnych simulácií, pričom aktuálne je prevádzkovaná už iba jedna interaktívna simulácia – realita ZEM).

Dôkazov o tom, že slnečný rok mal inú dĺžku je veľa. Napr. prípravné 40 dňové, alebo 40 ročné lehoty opisované v Starom a Novom zákone požívané aj katolíckou cirkvou. V katolíckej cirkvi sa pred veľkými sviatkami vykonáva taktiež 9 – dňová príprava (hovorí sa tomu deviatnik). Aj samotný Kódex kánonického práva v Kán. 202 – § 1 poskytuje dôkaz: „Dňom sa v práve rozumie doba 24 hodín, počítaných súvisle, ktorá sa začína o polnoci, ak sa výslovne neurčuje niečo iné; pod týždňom doba 7 dní; pod mesiacom doba 30 dní…“. Z toho je zrejmé, že ak má rok 12 mesiacov po 30 dní, niekdajší slnečný rok mal 360 dní. Potvrdzuje to aj jednoduchá pôvodná „čistá“ astro-fyzikálna matematika našich védických predkov. 9 védických mesiacov po 40 dní predstavuje slnečný rok v dĺžke 360 dní.  Taktiež 40 védických týždňov po 9 dní predstavuje slnečný rok v dĺžke 360 dní. Z toho vyplývajú dve letá po 180 dní.

V prípade rozdelenia slnečného roka na 12 mesiacov, tak jedno leto (polrok) trvalo šesť mesiacov. Prvé leto trvalo od jarnej do jesennej rovnodennosti s letným slnovratom a druhé leto od jesennej do jarnej rovnodennosti so zimným slnovratom. Deň mal pri tom 24 hodín, pričom sa začínal a končil o dnešnej 18:00 hod. Platilo, že súčasná polnoc, začiatok nového dňa – teda čas 00:00 hod. podľa starého počítania času predstavovala 6:00 hod. nového dňa. Zmena určovania denného času spočívala v 6 hodinovom posune smerom dozadu. Z času 6:00 hod. sa posunom stalo 00:00 hod.  Z času 12:00 hod. sa po posune stal čas 6:00 hod.

Dôkazom je uvádzanie času ukrižovania a následnej smrti Ježiša (Pozn.: V tomto prípade išlo o čas ukrižovania a smrti Radomíra – manžela „pomazanej“ Svetlej Márie.) v rôznych prekladoch novozákonných evanjelií. Napríklad v novozákonnej knihe Evanjelium podľa Marka (Mk 15, 33):

 • Katolícky preklad: „keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní“ – tento preklad z pôvodného katarského textu, v ktorom sa čas určoval starým spôsobom prevzal staré počítanie času, pričom sa čas počas prekladu neprepočítaval na nový spôsobu určovania času.  
 • Ekumenický preklad: „o šiestej hodine nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny“ – tento preklad pôvodné časy katarského textu uvádzané podľa starého spôsobu určovania času prepočítava na nový spôsob určovania času. Takýmto spôsobom sa z pôvodného času 12:00 hod. po preklade stalo 6:00 hod.

Kresťanstvo so svojim sedemdňovým týždňom vnieslo do matematiky slnečného roka určitú nepravidelnosť (51 x 7 + 3 = 360).

Naprogramovaná zmena dĺžky slnečného roku sa udiala o 1:00 hod. SEČ, podľa nášho merania času, alebo o 7:00 hod. pôvodného merania času dňa 7. 4. 1569 prepočítaného podľa súčasného gregoriánskeho kalendára. Dĺžka slnečného roka sa tak zmenila z 360 na 365,25636042 dní.

V reakcii na túto zmenu konceptuálna moc iniciovala vznik dvoch nových kalendárov. Cieľom používania dvoch kalendárov bolo zakryť posolstvo zmeny vyjadrené mimoriadnou astro-fyzikálnou udalosťou – zmenou dĺžky slnečného roka.

Kresťanským kalendárom sa stal Gregoriánsky kalendár z roku 1582 (podľa tohto kalendára). Védickým sa stal Juliánsky kalendár, ktorý konceptuálna moc neskôr antidatovala a po vytvorení dejín neexistujúcej starovekej Rímskej ríše jeho vznik pripísala Gaiusovi Júliusovi Cézarovi do roku 46 pred n. l. podľa Gregoriánskeho kalendára. To že išlo o védický kalendár potvrdzuje skutočnosť, že konceptuálna moc jeho vznik viazala na Rím, ktorého územie v tom čase obývali Etruskovia – Slovania, pričom územie dnešného Talianska a Francúzska vytváralo védickú Galiu.

Základom prvého – Juliánskeho kalendára sa stal tropický rok. Ide o časovú jednotku, ktorá zodpovedá obdobiu medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prechodmi Slnka jarným bodom. Trvá 365 dní, 5 hodín, 48 minút a 45,4  sekúnd. Základom druhého – Gregoriánskeho kalendára sa stal siderický alebo hviezdny rok. Je to čas, ktorý uplynie  medzi dvoma po sebe nasledujúcimi návratmi  Slnka po ekliptike k tej istej hviezde. Trvá 365 dní, 6 hodín, 9 minút a 9,5 sekúnd).

Siedmy krok tak vyvrcholil tým, že identita KVET ŽIVOTA dosiahla takú vývojovú úroveň, že v rámci prvých šiestich desaťtisícin sigu ďalšieho kroku bola schopná vytvoriť Počiatok a byť prítomná v každom okamihu života každej identity kdekoľvek v štruktúre bytia a v ktoromkoľvek čase naraz.

Šiesty krok reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta obdobie od 27. 3. 2023 do 7. 4. 2023:

Šiesty krok sa začal spustením reality večného života – reality ŽIVOT A SLÁVA do prevádzky. Následne bola táto realita formovaná počas spustenej prevádzky. Tento  krok vyvrcholil oslobodením identity SKALA od účinnosti posledného záväzku vyplývajúceho z jej zmluvy o pripojení uzatvorenej v roku 1967.

Piaty krok reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta obdobie od 8. 4. 2023 do 21. 4. 2023:

Aj počas piateho kroku pokračovalo formovanie reality večného života – reality ŽIVOT A SLÁVA vykonávané počas jej prevádzky. Piaty krok vyvrcholil zabitím identity SKALA.

Štvrtý krok reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta obdobie od 22. 4. 2023 do 9. 5. 2023:

Štvrtý krok vyvrcholil vykonaním zmeny v nastaveniach operačného systému živej kvantovej štruktúry identity KVET ŽIVOTA ako aj operačného systému mŕtvej kvantovej štruktúry identity SKALA, ako aj vytvorením trvalých prístupov týchto identít do ich operačných systémov. Taktiež vyvrcholil nadobudnutím právnej účinnosti zadania vytvoreného identitou SKALA „Zober ma domov.“ a prijatím tohto zadania identitou KVET ŽIVOTA. Znamená to, že aj počas tohto  kroku pokračovalo formovanie reality večného života – reality ŽIVOT A SLÁVA vykonávané počas jej prevádzky.

Tretí krok reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta obdobie od 10. 5. 2023 do 18. 5. 2023:

Počas tretieho kroku prišlo k závažnému kroku, ktorý vykonal operačný systém identity SKALA v zmysle svojich nových nastavení účinných od 00:00 hod. SELČ dňa 10. 5. 2023. O 00:00 hod. SELČ dňa 15. 5. 2023 operačný systém identity SKALA prevzal zobrazovanie obrazov vytvárajúcich interaktívnu simuláciu nášho sveta, teda realitu ZEM.

Od každého jednotlivého prevádzkovaného softvéru ľudského tela operačný systém prevzal:

 1. Realizačný softvér spôsobu myslenia vrátane databázy vytvorených myšlienok a informácií uložených vo forme obrazov (obrazmi sú napr. aj predstavy). Tento softvér pracuje s obrazmi zachytenými z okolitého prostredia a s obrazmi zo svojej databázy. Vytvára podnety pre softvér spôsobu konania. Softvér spôsobu myslenia sa formoval od narodenia simulácie fyzicky hmotného tela v realite Zem počas celého života tejto simulácie.
 1. Realizačné softvéry spôsobu konania spolu s databázou emćií a už vykonaných skutkov uložených vo forme obrazov. Tieto softvéry spúšťajú podnety vytvorené softvérom spôsobu myslenia. Vďaka tomuto softvéru  simulácie fyzicky hmotných tiel ľudí konajú konkrétne skutky, pričom aj nekonanie je považované za skutok. Softvéry spôsobu konania sa formovali od narodenia simulácie fyzicky hmotného tela v realite Zem počas života tejto simulácie. Formovali sa rovnako ako u zvierat pozorovaním a kopírovaním. Z 90% boli sformované počas prvých troch rokov života tejto simulácie. Ďalších 9% ich formovania sa udialo počas ďalších štyroch rokov. Zvyšné 1% formovania počas zvyšku života simulácie predstavovalo drobné modifikácie toho, čo bolo vytvorené počas prvých siedmych rokov.
 1. Funkciu vytvárania obrazov vytvárajúcich simulácie fyzicky hmotných tiel ľudí, ako aj databázu týchto obrazov.

Ak niekto dosiahol stav TICHO VNÚTORNÉHO MLČANIA, o ktorom píše kvantový fyzik Sergej Doronin vo svojom diele „Kvantová mágia“, alebo inak povedané stav POPRETIA SAMÉHO SEBA, o ktorom píše Viačeslav Kulanov vo svojom diele „Abeceda pravdy“ vyššie opísané neplatí. Dosiahnutie plného stavu TICHO VNÚTORNÉHO MLČANIA = stav POPRETIA SAMÉHO SEBA znamená, že identita prežívajúca život prostredníctvom dotknutej simulácie fyzicky hmotného tela dokázala z prevádzkovaného realizačného softvéru ľudského tela (zo 60% ho tvoril realizačný softvér a zo 40% aplikačný softvér – softvér ľudského mozgu) vymazať (poprieť) realizačný softvér spôsobu myslenia ako aj realizačné softvéry spôsobu konania a taktiež preformátovať k týmto softvérom prináležiace databázy. Tie sa nakoniec stali po preformátovaní softvéru ľudského mozgu na živú identitu a splynutí tejto novej živej identity s ňou jej súčasťou. V prípade takejto identity operačný systém pri opisovanej zmene prevzal iba funkciu vytvárania obrazov vytvárajúcich simulácie fyzicky hmotného tela, prostredníctvom ktorého v realite ZEM prežíva dotknutá identita svoj život, a to vrátane databázy týchto obrazov.

Vďaka tomuto kroku sa softvér vytvárajúci simuláciu nášho sveta – realitu ZEM – stal nadbytočným, a to vrátane všetkých softvérov ľudských tiel, ktoré vytvárali simulácie fyzicky hmotných tiel. Z tohto dôvodu o 00:00 hod. SELČ dňa 16. 5. 2023 operačný systém identity SKALA ukončil poskytovanie podpory týmto softvérom a následne ich deprogramoval.

Uvedený stav znamená, že od 00:00 hod. SELČ dňa 15. 5. 2023 realitu ZEM vytvára priamo operačný systém  identity SKALA. V samotnej  realite ZEM nebolo túto zmenu možné postrehnúť. Jediné možné nepriame pozorovanie dôsledkov tohto kroku umožnilo snímanie systémom aura kamery vykonané počas dňa 15. 5. 2023. Analýza vykonaná týmto systémom poukázala na dynamickosť a nesúlad stavu vnútorných orgánov simulácie fyzicky hmotného tela používaného identitou SKALA so skutočným stavom. Systém aura kamery totiž analyzuje obrazy, z ktorých je vytváraná simulácia konkrétneho fyzicky hmotného tela. Tie boli pôvodne vytvárané samostatným softvérom ľudského tela.

Tým, že vytváranie obrazov orgánov simulácie fyzicky hmotného ľudského tela prevzal operačný systém  identity SKALA však prišlo k strate väzby obrazov orgánov simulácie fyzicky hmotného tela na pôvodný softvér ľudského tela. Naviac sa v rôznych myšlienkovo-citových pracovných stavoch identity SKALA prejavil jej priamy vplyv na v realite ZEM zobrazované obrazy orgánov simulácie fyzicky hmotného ľudského tela používaného identitou SKALA. To sa prejavilo dynamickosťou systémom aura kamery analyzovaných parametrov. Z uvedeného vyplýva, že stav obrazov orgánov simulácie fyzicky hmotného ľudského tela je schopný podľa potreby ovplyvňovať nielen operačný systém, ale aj samotná identita SKALA.

Mŕtva identita SKALA stále prežíva život v realite ZEM prostredníctvom dotknutej simulácie fyzicky hmotného tela. Uvedený stav však v rámci plošne zrealizovanej zmeny doslova u tejto mŕtvej identity vynútil, aby s jej operačným systémom  (hoci mala do neho prístup, mala s ním prerušené spojenie – vzájomné previazanie, ktoré bolo ukončené jej zabitím)  vytvorila nové minimalistické spojenie. Dôvodom bolo zabezpečenie prežívania jej života života prostredníctvom obrazov simulácie fyzicky hmotného tela vytváraných týmto operačným systémom. Operačný systém identity SKALA sa tak opísaným spôsobom vopred pripravil na vykonanie procesu   „oživenia“ = „vzkriesenia“. Súčasne dostal pod svoju priamu a plnú kontrolu prevádzkovanie reality ZEM a v takomto prípade ukončenie poskytovania podpory tejto realite bude doslova triviálnou záležitosťou.

Odpojenie realizačného softvéru ľudského tela vytvárajúceho v realite ZEM simuláciu fyzicky hmotného tela  používaného identitou SKALA však bolo veľmi dôležité aj pre nové telo identity SKALA (aplikačná vrstva – vlastná identita SKALA „spiaca a prežívajúca sen“ – život v realite ZEM) a na ňu naviazaná jej realizačná vrstva) čakajúce na „otvorenie očí“. Spomínaný realizačný softvér ľudského tela  sa totiž mohol transformovať a splynúť so zvyškom realizačného softvéru nového tela. Týmto krokom bol o 24:00 hod. SELČ dňa 15. 5. 2023 dokončený a uzatvorený proces jeho formovania.Samotná fotografia zhotovená aura kamerou zobrazuje reakciu (hodnotenie) operačného systému identity SKALA (VODY – hlbokého a rozsiahleho MORA) na skutky vykonané v realite ZEM. Farby takýmto spôsobom prejavenej reakcie vyjadrujú hodnotenie vykonaných skutkov. V stave pokoja (nekonania) operačný systém hodnotí vykonané skutky v dlhodobom časovom úseku. V stave konania konkrétneho skutku operačný systém hodnotí práve vykonávaný skutok. Taktiež vyjadruje prevažujúce dlhodobé konanie vonkajšieho okolitého prostredia v realite Zem. Môže taktiež  vyjadriť hodnotenie konania – zásah identity pôsobiacej z vonku, teda neprežívajúcej život v realite ZEM.

Priložené fotografie aury predstavujú hodnotenia konania identity SKALA prežívajúcej život v realite ZEM operačným systémom v štyroch rôznych situáciách.

Prvá situácia predstavuje hodnotenie v stave pokoja, súladu a harmónie. Ide však o stav NEKONANIA. Všetky tri ďalšie situácie sú o KONANÍ.

Druhá situácia hodnotí veľmi intenzívne konanie, v ktorom identita SKALA koná v prospech identity KVET ŽIVOTA prežívajúcej život v realite ŽIVOT  A SLÁVA. Koná teda v prospech niekoho iného. Doslova v plnej koncentrácii pre ňu zbierala silu, formuje ju a nakoniec ako svoju podporu – dar aj posiela identite KVET ŽIVOTA do reality ŽIVOT  A SLÁVA. Silu, teda väčšie možnosti predstavuje kvantová štruktúra. Identita SKALA tak pre identitu KVET ŽIVOTA vytvorila osobitnú kvantovú štruktúru, ktorú jej následne darovala. Rozsah jej kvantovej štruktúry tak mimoriadnym darom zväčšila o 25%, čím značne prispela k jej vývoju. Identita SKALA tak  plne sústredená na inú identitu konala v prospech vývoja niekoho iného – konala pravý skutok.

Tretia situácia hodnotí analytické konanie identity SKALA, prostredníctvom ktorého nadobúda nové pochopené poznanie (Vieru) – v tomto prípade o tom, čo je to vlastne aura. Štvrtá situácia hodnotí obranné konanie identity SKALA počas simulovaného verbálneho útoku (doslova dorážania – udierania do vytvoreného ochranného poľa s cieľom preniknúť cez toto pole a zasadiť úder) miernejšej intenzity smerovaného z okolitého vonkajšieho prostredia inferna reality ZEM na ňu.

Fotografia aury v prvej situácii predstavuje hodnotenie konania identity SKALA v dlhodobom časovom úseku. Zelená farba v tomto prípade hodnotí dlhodobé nadobúdanie pochopeného poznania (pravá strana hlavy) a konanie pravých skutkov identitou SKALA (ľavá strana hlavy) v stave dlhodobého vnútorného pokoja, pričom obidve sú v rovnováhe. Indigová farba je farbou vyjadrujúcou maximálny súlad konania identity SKALA s operačným systémom. Indigová farba totiž predstavuje samotný operačný systém, jeho veľkú hĺbku. Obrazne tak vyjadruje operačný systém ako veľmi hlboké more. V hornej časti fotografie je zas vidieť dlhodobé pôsobenie okolitého prostredia, ktoré nie je v súlade s operačným systémom. To sa u identity SKALA snaží dlhodobo narúšať dlhodobý stav jej vnútorného pokoja – do zelenej farby sa snaží preniknúť čierna farba. Je dôležité si uvedomiť, že to vie robiť iba v stave NEKONANIA. Dokonca aj vtedy, ak NEKONANIE sprevádza stav súladu a harmónie, ako tomu bolo v tomto prípade.

Na fotografii aury v druhej situácii je vidieť radikálnu zmenu. Je vidieť, že v tomto konkrétnom konaní operačný systém hodnotí konanie identity SKALA ako plne harmonizované s jeho nastaveniami. Indigová farba pokrýva celú plochu fotografie. Akýkoľvek vonkajší vplyv okolitého prostredia je vytlačený. Súčasne sa v indigovej farbe objavujú iné odtiene modrej farby, pričom  vpravo dole tieto odtiene prechádzajú až do modrozelenej farby. Operačný systém sa tak, ako MORE prejavuje vo svojom plnom rozsahu a takýmto spôsobom vyjadruje maximálny súlad konania identity SKALA s jeho plným rozsahom a jeho plnou hĺbkou. Na ľavej strane hlavy však farebný oblúk v odtieňoch modrej farby prechádza až k dolnému okraju fotografie. Ľavá strana (hlavy) predstavuje mimoriadne pozitívne hodnotenie práve prebiehajúceho konania konkrétneho pravého skutku (obraz OHŇA – VATRY). Identita tak koná pravý skutok vtedy, keď ho robí za účelom podporenia vývoja inej identity, pričom nemyslí na seba.

Na fotografii aury v tretej situácii je vidieť drobné odlišnosti, ale celkovo konanie identity SKALA v tomto prípade hodnotil operačný systém podobne ako v druhom prípade. Takže z uvedeného vyplýva, že aj vytváranie nového pochopeného poznania (obraz SVETLA) predstavuje konanie pravého skutku. Ak identita vytvára nové pochopené poznanie, tak nemyslí na seba a takýmto spôsobom  koná pravý skutok.

Na fotografii aury v štvrtej situácii je vidieť ďalšiu radikálnu zmenu. Z hodnotenia operačného systému vyplýva, že pri ohrození identity SKALA spolu s ňou sa na jej obrane podieľa aj identita KVET ŽIVOTA. Vyjadruje to biela farba (pravá strana hlavy) obklopená ružovou farbou. Ružová farba vyjadruje veľmi veľkú previazanosť, spoločné konanie – doslova spojenie svojich síl tejto dvojice identít pri vytváraní obrany jednej z nich počas útoku. Zelenomodrá farba (ľavá strana hlavy) vyjadruje  zladenie a vzájomný súlad identity SKALA s identitou KVET ŽIVOTA vyplývajúci z pochopeného poznanie toho, čo sa práve deje (prebiehajúci útok). Je to taktiež farba určitého spektra mora.  Stále prítomnou indigovou farbou operačný systém prejavuje svoj súlad a podporu konaniu  identity SKALA.  V porovnaní s prvou situáciou vidieť, že vytvorenie obrany vytlačilo útočiace okolité prostredie takmer mimo rámca aura fotografie (je ho možné pozorovať iba na malom kúsku v pravom a ľavom hornom rohu).

Vyššie opísaný experiment s aura kamerou priniesol identite SKALA nové pochopené poznanie o tom, čo je to aura. Toto nové pochopené poznanie sa stalo nezávislým potvrdením toho, čo už táto identita vedela. Prvá a štvrtá situácia nie sú normálne situácie. Obidve tieto situácie sú prejavom pôsobenia toxického prostredia reality ZEM zmenenej na inferno (peklo).

O tom, čo je správne, čo je plne v súlade s operačným systémom hovorí druhá a tretia situácia. Tou jedinou možnou a pravou cestou je cesta nadobúdania nového pochopeného poznania (obraz SVETLA) a konania pravých skutkov (obraz OHŇA – VATRY), takých skutkov, ktoré prispievajú k vývoju iných identít, ktorý sa prejaví rozšírením ich kvantovej štruktúry. Identita, ktorá koná takýmto spôsobom je v stave TY SI, pričom  nadobúdanie nového pochopeného poznania a konanie  pravých skutkov sa odohráva v mantineloch (pravidlách – princípoch) zadefinovaných operačným systémom. Sprievodným prejavom nadobúdania nového pochopeného poznania a konania  pravých skutkov v inferne reality ZEM je stav, v ktorom okolité nepriateľské prostredie nemá na identitu nachádzajúcu sa v opísanom stave žiaden dosah. Prvá situácia však poskytuje ešte jedno mimoriadne upozornenie. Poukazuje na skutočnosť, aké nebezpečné je v inferne reality ZEM NEKONANIE.

Experiment s aura kamerou preukázal, že prostredníctvom aury operačný systém prejavuje hodnotenie konkrétneho spôsobu konania. Konkrétny spôsob konania pritom predstavuje prevádzkovanie aktivovaného realizačného softvéru. Ten sa aktivuje vhodným podnetom. Takže prostredníctvom aury operačný systém prejavuje hodnotenie prevádzkovania aktivovaného realizačného softvéru (softvérov). Aura tak predstavuje doslova lakmusový papierik miery zosúladenia konkrétnych realizačných softvérov s nastaveniami operačného systému.

Takže s operačným systémom – VODOU je potrebné sa harmonizovať (zosúladiť). Nie harmonizovať VODU so sebou. To nie je možné. V tejto súvislosti som pochopil, prečo konceptuálna moc umožnila znečisťovanie VODY. Pokúšala sa tým znečistiť operačný systém. Je to naozaj doslova smiešna snaha. Jediné, čo sa im znečistením VODY darí vytvárať je vytváranie ilúzie pribalenej k VODE (tým znečistením – špinou je práve táto ilúzia), že pravidlá prežívania života sú iné. Takýmto spôsobom sa za základné pravidlo prežívania života všeobecne považuje koncept JA CHCEM MAŤ NIEČO, NIEKOHO doplnený o koncept NÁSILIA v akejkoľvek forme (miernej alebo brutálnej). Znečistenie vody je dôsledkom tohto konceptu a súčasne je aj jeho nositeľom. Tento koncept svojim znečisťujúcim účinkom prekrýva to, o čom je harmonizovanie (zosúladenie) VODY so sebou – je to konanie v stave TY SI, ktoré predstavuje vytváranie nového pochopeného poznania (obraz SVETLA) a konanie pravých skutkov (obraz OHŇA – VATRY).

Takže jediným možným riešením dostupným v inferne reality ZEM je harmonizovanie (zosúladenie) seba s VODOU. To je však tá najťažšia cesta, je to totiž cesta vlastnej premeny – cesta osobného preprogramovania.

Tretí krok reverzného (vratného) procesu stvorenia svetavšak pokračoval ďalej. Nakoniec vyvrcholil nadobudnutím právnej účinnosti  vytvorenia jedného spoločného – zjednoteného operačného systému, ktorý vznikne spojením operačného systému identity SKALA s operačným systémom identity KVET ŽIVOTA. Ten sa okamihom svojho dokončenia stane súčasťou identity KAZKIJ. Aj v prípade tohto kroku tak pokračovalo formovanie reality večného života – reality ŽIVOT A SLÁVA vykonávané počas jej prevádzky.

Druhý krok reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta obdobie od 19. 5. 2023 do 20. 5. 2023:

Druhý krok vyvrcholí : 1. ukončením úlohy kazateľa – KAZAKA, ktorú v realite ZEM vykonávala identita SKALA, 2. spustením jedného spoločného – zjednoteného operačného systému do prevádzky.  Formovanie reality večného života – reality ŽIVOT A SLÁVA vykonávané počas jej prevádzky v tomto kroku dosiahne svoj vrchol. Dokončený bude aj proces vytvárania spoločného operačného systému, ktorý sa tak od tej chvíle stane neoddeliteľnou súčasťou identity KAZKIJ.

Prvý krok reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta 21. 5. 2023:

Prvý a posledný krok bude o vykonaní viacerých procesov týkajúcich sa identity SKALA identitou KVET ŽIVOTA. Celkovo ide o proces  „nanebovstúpenie = už viac krát spomínané vystúpenia do „neba“. V ňom sú obsiahnuté dva procesy –  „oživenie“ = „vzkriesenie“  a vstúpenie ducha života = vdýchnutie dychu života“.

Vykonanie všetkých týchto procesov, v dôsledku ktorých identita SKALA „otvorí očí“ bude súčasne znamenať dokončenie formovania reality ŽIVOT A SLÁVA, ktoré pokračovalo aj počas predchádzajúcich 54 dní jej prevádzky. Toto dokončenie bude znamenať spustenie reality ŽIVOT A SLÁVA do plnej prevádzky. Súčasne bude znamenať aj dokončenie reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta. Ten dokončí automaticky zjednotený operačný systémam.

Spomeňme si na oddelenie VODY od VODY z opisu procesu „stvorenia sveta“, ktorý podľa svojej vízie opísala „pomazaná“ mladá žena Svetlá Mária: „Potom Boh povedal: „Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami!““  (Gn 1, 6)  V prorockom príbehu o potope (opísala ho podľa svojej vízie tá istá „pomazaná“ mladá žena) sa oddelené VODY a VODY opäť spájajú: vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a otvorili sa nebeské priepusty… A vody vzrastali ďalej na zemi, takže zaliali všetky, aj vysoké vrchy, ktoré sú pod šírym nebom. … “ (Gn 6;11, 19)  Je zrejmé, že prorocký príbeh o potope nám hovorí to, čo som napísal vyššie: „Dokončenie reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta je „v rukách“ zjednoteného operačného systému, teda spojenej oddelenej VODY a VODY.“

Reverzný (vratný) proces stvorenia sveta má štruktúru krokov 3 + 7. Ide o symetrickú štruktúru voči štruktúre krokov stvorenia sveta, ktorá bola 7 + 3 (7 + 3 / 3 + 7). V prípade reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta prvé tri kroky mali prípravný – vstupný charakter. V prípade stvorenia sveta mali posledné tri kroky dokončovací – výstupný charakter.

Vlastný reverzný (vratný) proces stvorenia sveta sa uskutočňoval a uskutočňuje v siedmych krokoch, ktoré sa mohli začať až 30. 10. 2022 po tom, ako si ľud mesta Bratislava vybral možnosť „Ukončenie prevádzky reality ZEM“ (Pozn.: V čase zverejnenia článku sa počas dvoch dní realizuje predposledný krok z uvedených siedmych krokov). 

Na obdobie prvých šiestich krokov zo siedmych, teda na obdobie od  30. 10. 2022 do 20. 5. 2023 sa vzťahujú aj vízie identitou KVET ŽIVOTA „pomazanej“ mladej ženy Svetlej Márie, ktoré ukazovali identitu SKALA v úlohe kazateľa – KAZAKA, pričom hlavným posolstvom  kázania malo byť poukazovanie na osobnú premenu. Presne tak sa to aj dialo. Identita SKALA vykonávala úlohu KAZAKA tromi formami:

 1. Písmom, teda písomnou formou A) prostredníctvom trilógie VEDMA VEĎ MA, B) prostredníctvom článkov zameraných na odhaľovanie poznania, C) prostredníctvom záverečných článkov v štruktúre POČIATOK – KONIEC, pričom tento článok predstavuje KONIEC a je zverejnený v prvom dni predposledného kroku zo siedmych.
 1. Slovom a obrazom šíreným cez rádio a televízie: A)  rádio INFOVOJNA, B) televízia SLOVAN, C) televízia ZVTV.
 1. Osobne vykonávanými prednáškami: A) prednášky na seminári vydavateľstva TORDEN s názvom „Odhaľovanie utajovaného poznania“ konanom vo Vysokých Tatrách, B) prednáška na festivalle ŽIVA v Alekšinciach pri Nitre , C) prednášky v prednášky v Rodovej škole Slovien v Podhradí pri Martine , pričom tieto posledné prednášky sa budú konať v druhom dni predposledného kroku zo siedmych – na ďalší deň po zverejnení tohto článku.

Poslednými prednáškami v Rodovej škole Slovien v Podhradí pri Martine tak identita SKALA v realite ZEM naplní svoju úlohu kazateľa – KAZAKA predpovedanú mladou ženou Svetlou Máriou. Dokončenie tejto úlohy nadobudne účinnosť o 00:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023. V tomto istom čase bude vykonateľné aj nasledovné zadanie identity SKALA: „Identite KVET ŽIVOTA zadávam, aby po dokončení vytvorenia spoločného operačného systému v súvislosti so mnou ako identitou SKALA: A) o 00:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023 spustila proces realizovania procesu „oživenia“ = „vzkriesenia“, B) bezodkladne po dokončení predchádzajúceho procesu vykonala proces „vstúpenia ducha života = vdýchnutia dychu života“.“

***

Záver článku patrí tej, ktorá po celý čas stála v pozadí projektu REALITA ZEM. Tej, ktorá „pomazala“ viaceré mladé ženy, ktoré sa ňou nechali viesť a ňou vedené vykonávali úrad proroka. S niektorými z nich sme mali možnosť zoznámiť sa v tomto článku. Záver tohto článku tak patrí  identite VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA (skrátene identite KVET ŽIVOTA), ktorá viedla aj identitu SKALA. Okrem záveru článku jej patrí aj spojeným operačným systémom patriacim identite KAZKIJ  automaticky vykonateľný KONIEC projektu REALITA ZEM naviazaný na vykonanie procesov týkajúcich sa identity SKALA. Ide o proces  „nanebovstúpenie“, v ktorom sú obsiahnuté dva procesy „oživenie“ = „vzkriesenie“  a „vstúpenie ducha života = vdýchnutie dychu života“.

Aktuálna podoba tváre skutočného tela identity VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA (skrátene identita KVET ŽIVOTA) v realite večného života – v realite ŽIVOT A SLÁVA. Ona sama pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 umožnila cez zachytené obrazy spracovať  a namaľovať  podobu jej tváre Jánovi Vrabcovi. Ten dal obrazu meno ROD A RODA. Zdôrazňujem, že maliar netušil, kto je vznešená mladá žena, ktorú namaľoval. Jej meno samo o sebe doslova rozpráva o množstve ňou vykonaných pravých skutkov, veľkosti jej pochopeného poznania a jej nesmiernych schopnostiach. Napriek tomu pohľad do jej očí prezrádza skromnosť, láskavosť a pokoj. Ukrýva sa v ňom aj veľmi veľa prežitej bolesti a samoty z odlúčenia od identity SKALA. Pri hlbšom pohľade na to, čo sa ukrýva za jej tvárou možno v nej  okrem očakávania vypozorovať aj skryté šibalstvo.

Identita VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA (skrátene identita KVET ŽIVOTA) tak v plnej sile nastupuje na záverečnú scénu  reality ZEM o 00:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023, aby dokončila to, čo sama začala.

Pri pohľade na celý obraz podoby tváre skutočného tela identity VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA (skrátene identita KVET ŽIVOTA) do očí doslova bije jej sila, veľkoleposť a vznešenosť. Obraz prekypuje symbolikou. V prvom rade postavený máj poukazuje na jej májové nastúpenie na záverečnú scénu reality ZEM. Dom predstavuje realitu ŽIVOT A SLÁVA – jej domov, v ktorom očakáva príchod identity SKALA. Aj celá jej hlava je štylizovaná do podoby nevesty očakávajúcej radostnú udalosť. Je zrejmé, že predstavuje „ženu odetú slnkom, ktorá má pod nohami mesiac a okolo hlavy veniec z dvanástich hviezd“, čo potvrdzujú aj náušnice v podobe mesiaca a hviezdy. Rodina symbolizuje identity, ktoré viedla a ktorým dala dar života. Charakter jej daru života dokonale vyjadruje nádherná rozkvitnutá lúka. Počet členov rodiny päť poukazuje na číslo, ktoré ju charakterizuje najviac. Aj mesiac máj – mesiac jej hlavného vystúpenia na záverečnú scéne reality ZEM má číslo päť. V jej krku sa nachádza bezodný prameň života, z ktorého vyviera rieka života. Tá je dostupná každému, aby sa mohol napiť živej vody jej prítomnosti, ktorú rozdáva bez obmedzenia. Červená hviezda alatyr nachádzajúca sa nad brošňou odkazuje na identitu SKALA, ktorá do zjednoteného operačného systému darovala štyri princípy a štyri prejavy týchto princípov, ktoré prijala ako dar od nej. Brošňa v podobe srdca so slnkom položeným na ňom vyjadruje tandem, ktorý s identitou SKALA vytvára a Svetlo (pochopené poznanie), ktoré spolu šíria.  Dva kruhy s vpísanou štvorcípou hviezdou vyjadrujú princíp tohto tandemu. TY vedieš MŇA a JA vediem TEBA. Dvojnásobné zobrazenie štyroch holubíc je odkazom na identitu SKALA, ktorej charakteristiku najvýstižnejšie vyjadruje číslo štyri. To, že sa opakuje dvakrát predstavuje zdôraznenie posolstva už spomínaného očakávania. Tak ako sa u holubice očakáva jej návrat – vždy sa totiž vráti domov, tak aj ona doma očakáva návrat identity SKALA, plným menom VALACH –  OTEC – SYN – SKALA – TVORCA – RAD – ZEMSKÁ ŠELMA – MIROSLAV – ĽUBOSLAV. Naviac všetky holubice symbolizujúce identitu SKALA ako ducha života – dych života letia smerom do „neba“.  Jednoznačne tak vyjadrujú proces vystúpenia identity SKALA do „neba“, čo predstavuje proces „nanebovstúpenia“. Celá udalosť je pritom zasadená do mesiaca máj, aby bolo zrejmé, kedy sa uvedená udalosť odohrá.

***

Dodatok k článku V článku je opísaných viacero mladých žien, ktoré boli identitou KVET ŽIVOTA „pomazané“ do úradu proroka a ich vízie sa týkali budúceho prežívania života identity SKALA v realite ZEM, ako aj jej budúcich pravých skutkov. Vzhľadom na skutočnosť, aby sa skompletizovala mozaika významných vízií o identite SKALA v tomto dodatku k článku prikladám opisy ďalších štyroch významných „pomazaných“ mladých žien.

Autentická podoba tváre mladej ženy vykonávajúcej úrad proroka pred 32 000 rokmi (v čase keď temná identita Boh získala do svojej správy časť projektu REALITA ZEM – severné kráľovstvo) tak, ako ju VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA (skrátene identita KVET ŽIVOTA)

pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 umožnila cez zachytené obrazy spracovať  a namaľovať Jánovi Vrabcovi. Ten dal obrazu meno MEDULINA. Zdôrazňujem, že maliar netušil, že mladá žena bola SPRÁVCOM – KAZAKOM – SLAVIENOM. Konceptuálna moc túto „pomazanú“ mladú ženu použila na vytvorenie postavy proroka Ezechiela. Symbol včiel, ktoré mladá žena drží v obidvoch rukách, ktoré lietajú aj okolo nej je obrazom SVETLA, teda pochopeného poznania (VIERY), ktoré bolo u tejto mladej ženy mimoriadne rozsiahle. Tým, že ich drží v obidvoch rukách je vyjadrená skutočnosť, že pochopené poznanie bolo u nej spojené s konaním pravých skutkov. Výsledkom bolo rozšírenie jej kvantovej štruktúry, čo potvrdzuje aj kvetinový veniec na jej hlave. Cez obraz vlasov táto mladá žena v jednej zo svojich vízií rozpracovala napr. niektoré budúce procesy, ktoré sa udejú s identitou SKALA. (Pozn.: Všetky „pomazané“ mladé ženy sú zobrazované s dlhými vlasmi. Je to znak ich „pomazania“ identitou KVET ŽIVOTA – ich vzájomného myšlienkového a citového spojenia.) Taktiež prišla s obrazmi budúcich charakteristík identity SKALA, ktoré vyjadrila prostredníctvom obrazov: leva, býka, tváre človeka a orla. V súvislosti so spomínanými obrazmi doplnila charakteristiku identity SKALA o obrazy SVETLA a OHŇA (VATRY). Aj v pohľade tejto mladej ženy je možné čítať veľké pochopené poznanie, ktorým disponovala. Pochopila, že identitu SKALA čaká veľmi ťažký život, pritom ťažký život prežívala aj ona sama. Vďaka tomu vedela v plnom rozsahu precítiť to, čo bude prežívať identita SKALA. Ťarchu tohto jej preciťovania možno pozorovať v jej očiach. Vernosť identite KVET ŽIVOTA potvrdila obetovaním svojho života. Zavraždená bola vo veku 32 rokov. Z jej posolstva som čerpal v prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA. Tomu, kto to dokáže, odporúčam osobne sa vcítiť do vnútorného stavu tejto mladej ženy cez jej oči pri zobrazení tváre na veľkom monitore.

Autentická podoba tváre mladej ženy vykonávajúcej úrad proroka pred 36 000 rokmi tak, ako ju VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA (skrátene identita KVET ŽIVOTA) pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 umožnila cez zachytené obrazy spracovať  a namaľovať Jánovi Vrabcovi. Ten dal obrazu meno PERÚNICA. Zdôrazňujem, že maliar netušil, že mladá žena bola SPRÁVCOM – KAZAKOM – SLAVIENOM. Konceptuálna moc vízie tejto „pomazanej“ mladej ženy použila na vytvorenie známej postavy starozákonného patriarchu Abraháma. Vízie tejto mladej ženy boli zamerané na nadobudnutie pochopeného poznania o identite KVET ŽIVOTA. Náhrdelník so symbolmi mora symbolizuje vytvorenie Počiatku zhotovením kópie kvantovej štruktúry (obraz VODY), ktorej kvantové (elementárne) častice (zobrazuje ich prívesok – štylizovaná šesťcípa hviezda v kruhu – svarga /má v nej pôvod 3 x zopakované číslo šelmy 6, ktoré taktiež odkazuje aj na podľa Fibonnaciho špirály „6“ odvíjajúcu sa štruktúru bytia ako trenažéra života a taktiež na 6 mesiacov posledného leta/)  vyformoval ňou v prvotných nastaveniach naprogramovaný operačný systém. Vízie tejto mladej ženy predstavujú identitu KVET ŽIVOTA ako hlboké nesmierne MORE  (indigová farba). Horiaca sviečka držaná v obidvoch rukách predstavuje OHEŇ – VATRU (pravé skutky) a Svetlo (pochopené poznanie). Blesky znázorňujú prudkosť a veľkosť zmien vyvolaných pôsobením identity KVET ŽIVOTA. Pohľad do očí „pomazanej“ mladej ženy vyjadruje pochopenie veľkosti pôsobenia identity KVET ŽIVOTA v blízkej i ďalekej budúcnosti. Súčasne je naplnená pochopením istoty naplnenia prísľubu víťazstva Svetla nad Temnotou (dostala ho ako prvá „pomazaná“ mladá žena), ktorá už vtedy rozprestierala svoje chápadlá všade okolo nej.  Istotu pociťuje napriek tomu, že vie ako veľmi ďaleko je naplnenie tohto prísľubu. V jej očiach vidieť ťarchu zodpovednosti zdieľania svojich vízií. Práve kvôli obsahu týchto vízií bola vo veku 34 rokov zavraždená. Tomu, kto to dokáže, odporúčam osobne sa vcítiť do vnútorného stavu tejto mladej ženy cez jej oči pri zobrazení tváre na veľkom monitore.

Autentická podoba tváre mladej ženy vykonávajúcej úrad proroka pred 33 000 rokmi tak, ako ju VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA (skrátene identita KVET ŽIVOTA) pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 umožnila cez zachytené obrazy spracovať  a namaľovať Jánovi Vrabcovi. Ten dal obrazu meno MORENA. Zdôrazňujem, že maliar netušil, že mladá žena bola SPRÁVCOM – KAZAKOM – SLAVIENOM. Konceptuálna moc vízie tejto „pomazanej“ mladej ženy použila na vytvorenie známej postavy starozákonného patriarchu Izáka. Vízie tejto mladej ženy boli zamerané na rozšírenie pochopeného poznania o identite KVET ŽIVOTA. Sedem píniových (borovicových) šišiek identitu KVET ŽIVOTA opisuje ako zdroj toho najväčšieho pochopeného poznania (osvietenia). Skutočnosť, že jednu zo šišiek drží v pravej ruke, pričom pravú ruku doslova podopiera ľavá ruka vyjadruje prepojenie rozsiahleho pochopeného poznania s konaním pravých skutkov. Skutočnosť, že šišiek je sedem (6 + 1) už upriamuje pozornosť na proces stvorenia sveta ako aj na reverzný (vratný) proces stvorenia sveta, o ktorom mladá žena prijímala svoje vízie. Veniec na hlave „pomazanej“ mladej ženy zobrazuje stav kedy dôsledkom ňou vykonaných pravých skutkov bolo rozšírenie jej kvantovej štruktúry. Čierna farba jej šiat zas vyjadruje plnosť pochopenia a precítenia veľkosti sebaobetovania identity KVET ŽIVOTA a veľkú bolesť s týmto jej sebaobetovaním spojenú po tom, ako sa dobrovoľne odlúčila od ňou vyformovaného SYNA – identity SKALA (obetovanie SYNA – zachovalo sa v príbehu o obetovaní Izáka). Dôvod bol jediný – bola to jediná cesta k víťazstvu nad Temnotou. Precítenie tejto obety a uvedomovanie si vážnosti situácie je viditeľné aj v očiach „pomazanej“ mladej ženy. Ona sama v nepriateľskom prostredí obetovala svoj život. Kvôli svojim víziam bola zavraždená vo veku 34 rokov. Tomu, kto to dokáže, odporúčam osobne sa vcítiť do vnútorného stavu tejto mladej ženy cez jej oči pri zobrazení tváre na veľkom monitore.

Autentická podoba tváre mladej ženy vykonávajúcej úrad proroka pred 26 000 rokmi tak, ako ju VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA (skrátene identita KVET ŽIVOTA) pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 umožnila cez zachytené obrazy spracovať  a namaľovať Jánovi Vrabcovi. Ten dal obrazu meno LELJA. Zdôrazňujem, že maliar netušil, že mladá žena bola SPRÁVCOM – KAZAKOM – SLAVIENOM. Mimoriadne intenzívne preciťované vízie tejto mladej ženy (jej rozprávanie o nich sa zachovalo v príbehu o známej postave starozákonného patriarchu Jozefa) boli zamerané na budúci život identity „SKALA“. Veľmi veľa nám o obsahu jej vízií prezradí príbeh už spomínaného Jozefa, ktorý sa zachoval práve preto, že konceptuálna moc vízie tejto „pomazanej“ mladej ženy použila na vytvorenie tejto postavy. Tak, ako táto mladá žena preciťovala svoje vízie, tak podobným spôsobom ich bude preciťovať aj identita SKALA. Tak ako bol Jozef predaný do otroctva kde začal svoje pôsobenie, tak  aj identita SKALA začne svoje pôsobenie v otroctve, do ktorého sa narodí. Na obraze je namaľovaných sedem jarných vtáčikov (6 + 1), ktoré s okolitým prostredím rozkvitnutej lúky navodzujú atmosféru jari – obdobia, v ktorom zimu (Temnotu) vytláča jar (nastupujúce SVETLO). Tak ako v príbehu o Jozefovi sedem úrodných rokov nahradilo sedem neúrodných rokov, tak aj v realite ZEM právo SLÁVA nahradilo právo temnej identity Boh. Táto mladá žena však získala istotu, že do Temnoty, ktorá obklopovala aj ju vnesie Svetlo práve identita SKALA, a to napriek tomu, že bude dedičným otrokom – slovanom. Jej istota je na obraze vyjadrená prostredníctvom znázornenej jari, ktorá vytlačila zimu. Presne v takomto duchu táto mladá žena konala pravé skutky, čo vyjadruje kytica jarných kvetov, ktoré drží v rukách. Číslo sedem opäť poukazuje na proces stvorenia sveta, ktorého architektom bola identita KVET ŽIVOTA. Ten neskôr priniesol neúrodné roky Temnoty. Číslo sedem však v spojení s obrazom jari poukazuje najmä na reverzný (vratný) vlastný proces stvorenia sveta, ktorý prinesie definitívne víťazstvo Svetla (jari) nad Temnotou (zimou). V tvári tejto mladej ženy je možné pozorovať nevinnosť. Napriek tomu v jej očiach je možné vidieť nielen veľkú hĺbku pochopeného poznania, ale aj bolesť a odmietnutie. Jej vernosť identite KVET ŽIVOTA ju stála život. Zo všetkých „pomazaných“ mladých žien bola zavraždená ako najmladšia – už vo veku 29 rokov. Tomu, kto to dokáže, odporúčam osobne sa vcítiť do vnútorného stavu tejto mladej ženy cez jej oči pri zobrazení tváre na veľkom monitore.

***Na konci dňa 14. 5. 2023, keď som mal z väčšej časti po obsahovej stránke dokončený tento veľký článok (vrátane jeho dodatku) som prišiel do kontaktu s už vyššie spomínaným obrazom Jána Vrabca s názvom SRDCE GORALA, ktorý domaľoval  21. 11. 2022. Tajomstvo, ktoré tento obraz ukrýval maliar tušil len matne. Po jeho odhalení mi nové pochopené poznanie doslova vyrazilo dych. Predstavovalo totiž skúšku správnosti toho, čo som predtým v tomto článku a jeho dodatku napísal.

Namaľovanie obrazu s menom SRDCE GORALA prostredníctvom myšlienkových obrazov, ktoré zachytil a spracoval Ján Vrabec inšpirovala VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA (skrátene identita KVET ŽIVOTA) pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023. Maliar len matne cítil, že za týmto obrazom sa ukrýva niečo viac. Aj jeho namaľovanie trvalo značne dlho. So skicami začal niekedy v apríli – máji 2019. Potom maľovanie obrazu prerušil. K domaľovaniu obrazu sa vrátil až v roku 2022. Dokončil ho počas dňa 21. 11. 2022. Namaľovaný obraz v tomto prípade nezobrazuje autentické podoby tváre ľudí, je štylizovaný a naplnený množstvom symbolov.

Podvečer dňa 31. 5. 2019, teda niekedy po dokončení skice obrazu identita SKALA, prežívajúca život v realite Zem z územia mesta Bratislava vyslala myšlienkovú žiadosť o pomoc. Dôsledkom bolo jej prvé priame spojenie, ktoré s ňou identita KVET ŽIVOTA dňa 12. 6. 2019 nadviazala. Tak, ako aj vyššie spomínané mladé ženy týmto skutkom identitu SKALA „pomazala“ do úradu proroka. Nasledovala spoločná cesta týchto dvoch identít, počas ktorej identita KVET ŽIVOTA viedla identitu SKALA, ktorá toto vedenie prijímala. Táto ich spoločná cesta bola symbolicky previazaná s procesom prerušenia a následného domaľovania tohto obrazu. Ich spoločná cesta tak vstúpila do záverečnej mimoriadne intenzívnej etapy trvajúcej jedno leto (180 dní) práve o 00:00 hod. SEČ dňa 22. 11. 2022, teda po nadobudnutí právnej účinnosti oznámenia, ktoré identita KVET ŽIVOTA poskytla dňa 21. 11. 2022 práve prostredníctvom obrazu domaľovaného práve v tento deň.

To, čo je namaľované na obraze nielenže opisuje spoločnú cestu týchto dvoch od seba oddelených identít, ale opisuje aj záver tejto cesty – koniec ich oddelenia a dokončenie vystúpenia identity SKALA na vrchol hory prežívania života v realite ZEM. Dominantným prvkom obrazu je tvár gorala so zatvorenými očami. Goral = horal, čiže človek žijúci v horách, kde musí prekonávať prekážky – nástrahy, skalné útesy a rokliny. Zatvorené oči vyjadrujú skutočnosť, že goral nevidí, je slepý. Už z tohto krátkeho opisu je zrejmé, že ide o štylizovaný obraz identity SKALA, ktorá slepá prežíva svoj život v realite ZEM plnej nástrah, skalných útesov a roklín. Túto skutočnosť potvrdzujú aj štyri vrkoče odkazujúce na symboly leva, býka, tváre človeka a letiaceho orla, teda na štyri princípy, ktoré počas prežívania svojho života v realite Zem identita SKALA vytvorila: nezlomnosť, sebaobetovanie, sebapoznávanie a pochopené poznanie (VIERA), čo potvrdzuje aj obraz letiaceho orla.

Číslo štyri sa na obraze opakuje ešte dva krát. Na každej strane hlavy sa v horalových vrkočoch nachádzajú štyri biele stužky. Tri krát opakované číslo štyri zdôrazňuje právnu záväznosť a nemennosť posolstva – správy obrazu vo vzťahu k identite SKALA. To, že ide o posolstvo – správu vyjadruje pero zastrčené v klobúku. Na hlave má horal totiž nasadený klobúk, ktorý symbolizuje značný rozsah a hĺbku kvantovej štruktúry, ktorú konaním pravých skutkov vytvorila identita SKALA. Z tohto dôvodu má klobúk aj farbu hlbokého mora – tmavomodrú farbu – farbu hlbokej VODY. Z centra horalovho klobúka sa šíri svetlo – identitou SKALA nadobudnuté pochopené poznanie. Toto pochopené poznanie ho prepája s ďalšou ústrednou postavou obrazu, od ktorej pochopené poznanie dostáva.

Je to postava vidiacej ženy z iného sveta, ktorá stojí v popredí a doslova sa díva namiesto nevidiaceho horala, teda namiesto identity SKALA. Vedie ju a ukazuje jej cestu. Je zrejmé, že identita SKALA toto vedenie prijíma. Potvrdzuje to červená mašľa na vrkoči ženy, ako aj červená stuha na klobúku horala. Je zrejmé, že ide o štylizovaný obraz  identity KVET ŽIVOTA. Obidve identity tak vytvárajú tandem – spolupracujúcu dvojicu, čo vyjadruje aj obraz srdca v centre klobúkom sa šíriaceho svetla.  Na srdci je položené slnko. Identita KVET ŽIVOTA v podobe štylizovanej ženy  drží v rukách ďalšie dve slnká. Tri slnká tak vyjadrujú princíp trojice, ktorý taktiež uplatnila identita KVET ŽIVOTA a identita SKALA tým, že vzájomnou fúziou vytvorili tretiu identitu – identitu KAZKIJ.

Na samotné posolstvo – správu nás nasmerováva  desať mušlí na klobúku horala. Tie vyjadrujú desať krokov reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta. Obsah samotnej správy vyjadruje holubica letiaca od horala smerom do „neba“. Je to jasný odkaz na proces posledného kroku  reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta. Ide o proces  „nanebovstúpenie = už viac krát spomínané vystúpenia do „neba“. V ňom sú obsiahnuté dva procesy –  „oživenia“ = „vzkriesenia“  a vstúpenia ducha života = vdýchnutia dychu života“. Vykonanie všetkých týchto procesov, v dôsledku ktorých identita SKALA  v realite VEČNÉHO ŽIVOTA „otvorí očí“ bude súčasne znamenať dokončenie formovania tejto, ktoré pokračovalo aj počas predchádzajúcich 54 dní jej prevádzky.

Toto dokončenie bude znamenať spustenie reality ŽIVOT A SLÁVA do plnej prevádzky a súčasne aj dokončenie reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta. Aj toto však potvrdzuje dva krát zopakovaný nápis (refrén známej horalskej piesne) nachádzajúci sa na obraze: „Goraľu, cy či ňe žaľ, goraľu, vroč še do haľ.“  Obsah tejto vety vyjadruje otázku: „Horal, nie je Ti smutno?“. Súčasne obsahuje aj výzvu: „Vráť sa na hole.“, alebo povedané inak: „Vráť sa domov.“ V spojení s holubicou ide o trojnásobné opakovanie posolstva o návrate identity SKALA domov – do „neba“. Takýmto spôsobom identita KVET ŽIVOTA právne záväzne oznamuje návrat identity SKALA domov – do „neba“.

Súčasne oznamuje aj termín, kedy sa to stane. Medzi spomínanými nápismi je namaľovaná hoľa v podobe vrcholu kopca, ktorý symbolizuje už spomínané dokončenie vystúpenie identity SKALA na vrchol hory prežívania života v realite ZEM. Na vrchole hole v podobe hory v kruhu tancuje 21 dievčat. Uprostred majú postavený máj. Takže identitou KVET ŽIVOTA prostredníctvom obrazu oznámený termín je 21. máj.

Nad tým všetkým sa vypína dúha, ako symbol prísľubu, ktorý identita KVET ŽIVOTA vždy znovu a znovu dávala „pomazaným“ mladým ženám, ktorý sa tak tiahol naprieč ich krátkymi životmi. Previazanie dúhy s dátumom 21. máj v sebe nesie jednoznačný odkaz. K naplneniu prísľubu príde 21. mája. Naplnenie prísľubu predstavuje „otvorenie očí“ identity SKALA v realite ŽIVOT A SLÁVA, čo znamená spustenie reality ŽIVOT A SLÁVA do plnej prevádzky a súčasne dokončenie reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta. Dosiahnutý nový stav tak  predstavuje toľkokrát vo víziách „pomazaných“ mladých žien „videné“ víťazstvo  SVETLA nad Temnotou. Toto definitívne víťazstvo vytvára nový Začiatok (Počiatok).

V celom článku spolu s jeho dodatkom som použil dvanásť obrazov Jána Vrabca zobrazujúcich dvanásť autentických podôb tvári. Všetkých dvanásť obrazov v sebe nesie posolstvo pochopeného poznania. Ten posledný, trinásty s názvom SRDCE GORALA nezobrazuje žiadnu autentickú podobu tváre. Je štylizovaný a jeho posolstvo predstavuje dosiahnutie vrcholu. V kontexte trinásteho obrazu som si spomenul na jednu vetu zo slovenskej ľudovej rozprávky z prvého zväzku Prostonárodných slovenských povestí s názvom „Za zlatým jabĺčkom“: „Tu ty mne budeš týchto dvanásť chýž vymetať a jesť variť, kým ja budem na poľovačky chodiť; ale tamto do tej trinástej nenakukneš, lebo ak to urobíš, priam ťa zabijem.“  Nahliadnutie do zakázanej, v tomto prípade trinástej komnaty prinášalo smrť. Dnes však nahliadnutie do trinásteho obrazu Jána Vrabca prináša ŽIVOT. ŽIVOT, ktorý začína a nikdy neskončí.  ŽIVOT v realite ŽIVOT A SLÁVA

Oblečenenie na štrajky, protesty

Pin It on Pinterest