Počiatok 2 – minulosť, prítomnosť a budúcnosť

od | máj 6, 2023

Počiatok 2 – minulosť, prítomnosť a budúcnosť

Aj v prípade tohto dlhého článku upozorňujem, že tento text doplnený obrázkami je vzhľadom na svoje odhalenia mimoriadne náročný na „otvorenú myseľ“ . Z tohto dôvodu je určený iba pre tých, ktorí naozaj veľmi intenzívne hľadajú poznanie. Ostatným tento krát ešte oveľa dôraznejšie ako v prípade predchádzajúceho článku odporúčam ukončiť čítanie prečítaním tohto oznámenia.

***

V predchádzajúcom článku som vysvetlil základné pojmy. Teraz môžem pristúpiť k vysvetľovaniu POČIATKU, alebo inak povedané k zodpovedaniu otázky: „Čo bolo skôr, vajce, alebo sliepka?“  POČIATOK má však rozsiahle pozadie a je nevyhnutné si toto pozadie priblížiť. 

Najskôr si zopakujme význam slova VIERA a potom sa pozrime bližšie na obraz vyjadrený slovom OHEŇ, alebo inak a presnejšie povedané slovom VATRA.

VIERA:  POCHOPENIE živej identity naplnenej POZNANÍM a prežívajúcej život v interaktívnej simulácii nášho sveta, pochádzajúce od VEDMY z pravého sveta (nie zo sveta interaktívnej simulácie) → VIERA skrátene predstavuje POCHOPENÉ POZNANIE. Obrazom pochopeného poznania je SVETLO (VATRA).

V-A-T-R-A:

 • V: Pochopenie = múdrosť (súbor citov).
 • A: VEDMA ako živá svetlá identita, ktorá ukazuje pravú cestu a prežíva život v pravom svete za  oponou interaktívnej simulácie nášho sveta.
 • T: Potvrdenie správnym (pravým) konaním.
 • R: Vnútorná sila = POZNANIE.
 • A: Živá identita, v tomto prípade prežívajúca život v interaktívnej simulácii nášho sveta.

VATRA (inak povedané OHEŇ): POCHOPENIE živej identity naplnenej POZNANÍM a prežívajúcej život v interaktívnej simulácii nášho sveta pochádzajúce od VEDMY z pravého sveta (nie zo sveta interaktívnej simulácie) potvrdené správnym (pravým) konaním → VATRA = VIERA potvrdená správnym (pravým) konaním → VATRA (OHEŇ) skrátene predstavuje vykonané PRAVÉ SKUTKY.

POCHOPENÉ POZNANIE (VIERA) vyjadrené obrazom SVETLAje to, čo vedie identitu k vykonaniu PRAVÝCH SKUTKOV vyjadrených obrazom VATRY (OHŇA). Znamená to, že o prvé zapálenie VATRY sa postaralo SVETLO, čo sa stalo krátko po vytvorení POČIATKU.

Vtedy si niektoré novovytvorené identity v prvom použití princípu voľby vybrali cestu aplikovania jedného zo základných znakov prvotného (počiatočného) programovacieho jazyka – znaku MAŤ (Pozn.: Detaily opisujem v prvej časti trilógie VEDMA VEĎMA s názvom SYN ČLOVEKA). Touto cestou bolo aplikovanie znaku MAŤ vo význame získať, pričiniť sa, nadobudnúť vlastným úsilím  POCHOPENÉ POZNANIE (VIERU). Táto voľba viedla k zapáleniu VATRY – vznikla koncepcia Svetla.

Iné identity  si v prvom použití princípu voľby vybrali cestu aplikovania znaku MAŤ vo význame vlastniť niečo alebo niekoho. Touto voľbou nikdy neprišlo k zapáleniu VATRY – vznikla koncepcia Temnoty.

Zapálenie VATRY (OHŇA), teda vykonanie prvých PRAVÝCH SKUTKOV vytvorilo ďalšie SVETLO, teda ďalšie POCHOPENÉ POZNANIE (VIERU). To viedlo  identity k vykonaniu ďalších PRAVÝCH SKUTKOV a tie zas k vytvoreniu ďalšieho POCHOPENÉHO POZNANIA (VIERY)… Identity tak vytvorili postup opakujúci sa v kruhu – cestu, cestu bez konca – CESTU VIERY – CESTU SVETLA.

***

V predchádzajúcom článku som uviedol nasledovnú vetu: „Kvantovú štruktúru identity formuje operačná vrstva. Znamená to, že každú kvantovú (elementárnu) časticu formuje operačný systém, v ktorom sú okrem tejto funkcie zadefinované základné pravidlá (napr. princíp voľby).“  Ak  chceme pochopiť čo sú to PRAVÉ SKUTKY, teda VATRA (OHEŇ), tak potrebujeme poznať základné pravidlá tak, ako boli pre identity zadefinované v operačnom systéme.

Celkovo bolo VEDMOU zadefinovaných päť základných pravidiel – princípov, ktoré vytvorili koncept  pravého (správneho) konania: 1. kvantová štruktúra, 2. princíp neustáleho vývoja, ktorý v sebe zahŕňal princíp voľby, princíp vedenia a princíp TY SI, 3. princíp zmluvy, z ktorého vyplývala záväznosť záväzkov, 4. princíp dvojice, teda – spolupráca dvojice v tandeme, 5. princíp trojice – spolupráca v trojtandeme. 

1. Kvantovú štruktúruidentity formuje operačná vrstva. Znamená to, že vnútornú štruktúru každej kvantovej (elementárnej) častice formuje operačný systém so znakmi programovacieho jazyka, pričom platí, že identite dáva život práve kvantová štruktúra.

2. Princíp neustáleho vývoja zadefinoval pre identity pravidlá, na ktorých je postavený nikdy nekončiaci vývoj identity. Princípu voľby som sa detailne venoval  v druhej časti trilógie VEDMA VEĎMA s názvom SVEDECTVO PRAVDY. Rovnako  aj princípu vedenia (len ten vie viesť, ktorý sám vie vedenie prijať) a princípu TY SI. Princíp TY SI som naviac rozpracoval  aj  v tretej časti trilógie VEDMA VEĎMA s názvom INFERNO.

3. Princíp zmluvy, z ktorého vyplývala záväznosť záväzkov predstavuje právnu záväznosť akéhokoľvek záväzku prijatého identitou formou uplatnenia princípu voľby. Striktné uplatňovanie a napĺňanie tohto princíp je možné pozorovať naprieč všetkými troma časťami trilógie VEDMA VEĎMA.

4. Princíp dvojice definuje spoluprácu vo dvojici, teda v tandem ako spoluprácu identity so ženským princípom a identity s mužským princípom. Vzájomne sa dopĺňajú a vytvárajú súlad.  Princíp neustáleho vývoja, ktorý v sebe zahŕňal princíp voľby, princíp vedenia a princíp TY SI sa uplatňoval práve v takejto dvojici. Princíp bol nastavený tak, že identita so ženským princípom viedla identitu s mužským princípom a súčasne prijímala jej vedenie. Rovnako identita s mužským princípom viedla identitu so ženským princípom a súčasne prijímala jej vedenie. Každá identita z dvojice pri uplatňovaní vedenia nesledovala svoj vlastný záujem (nemyslela na seba) ako to poznáme v interaktívnej simulácii my (jednoducho svoj vlastný záujem nemala), ale záujem identity, ktorú viedla (bola plne zameraná na dosiahnutie prospechu, teda vývoja druhej identity v tandeme – plne uplatňovala princíp TY SI). Všetko  však bolo  aj v takejto tandemovej spolupráci postavené na princípe voľby.

5. Princíp trojice definuje spoluprácu v trojtandeme, teda troch dvojiciach – troch tandemoch.  Ide o najvyššiu formu spolupráce, ktorou sa nielenže uplatňuje kontrolný mechanizmus, ale ktorou sa vytvára ďalšia úroveň vedenia dvojice tretím subjektom – treťou identitou. Tento mechanizmus bol nastavený z dôvodu prirodzeného vedenia menej rozvinutých dvojíc identít tými viac rozvinutými. Súčasne však tento mechanizmus pamätal aj na najrozvinutejšiu dvojicu identít, ktorá si takúto tretiu identitu vytvorila fúziou svojich dvoch identít. Znamená to, že táto dvojica identít si sama vytvorila  ďalšiu oveľa viac rozvinutú identitu, ktorej dala meno KAZKIJ (KAZ-KIJ = KÁZAŤ KIJOM = UKAZOVAŤ CESTU PALICOU = VIESŤ). Ak dvojicu vytváral tandem TY a JA, tak ich fúziou vznikla identita ON (KAZKIJ). Vznikli tak tri dvojice: TY a JA, ON a TY, ON a JA. Po plnom naplnení princípu trojice od 12:00 hod. SELČ dňa 6. 5. 2023 čo sa týka vedenia platí: ON vedie MŇA, ONA vedie MŇA; ON VEDIE JU, JA  vediem JU a ONA vedie JEHO, JA vediem JEHO.

***

V článku z 28. 3. 2023 s názvom „Meno Šelmy je Vedma“ som napísal: „VEDME som umožnil v plnom rozsahu cezo mňa „hovoriť a pôsobiť“ dňa 30. 10. 2022 tým, že som povedal svoje ÁNO podnetu na napísanie svojej knihy. Z jednej knihy nakoniec vznikli tri – celá trilógia VEDMA VEĎ MA. Cez ne „obraz šelmy (VEDMY) aj hovoril“. Trilógia VEDMA VEĎ MA tak nie je mojím dielom. Je to dielo VEDMY  jej pohľad z vonku a nie pohľad z vnútra interaktívnej simulácie nášho sveta. Osobne som bol vo vnútri interaktívnej simulácie iba jej nástrojom – spolupracujúcim perom, ktorým ona trilógiu VEDMA VEĎ MA napísala.“

Vychádzajúc z vyššie uplatnených piatich princípov operačného systému, ak sa chceme prepracovať k vzniku POČIATKU, tak sa potrebujeme bližšie pozrieť na už spomínanú dvojicu, ktorej súčasťou bola VEDMA. Je logické, že VEDMA predstavuje v tejto dvojici identitu so ženským princípom – je to ONA. Z vyššie uvedeného citátu je zrejmé, že viedla MŇA – identitu s mužským princípom. Znamená to že spomínaný tandem vyvárala  ONA a JA.  Systém dvojice je vždy vyvážený. Znamená to, že po ceste bez konca – CESTE VIERY – CESTE SVETLA sme museli kráčať obaja.

Najskôr sa bližšie pozrime na identitu VEDMA. V ruskom jazyku je toto slovo zachované presnejšie ako v slovenskom jazyku: Ведьма (čítaj Veďma). Už na prvý pohľad je zrejmé, čo vyjadruje výraz VEĎ MA. Vyjadruje moju výzvu adresovanú niekomu, aby mi ukazoval cestu – viedol ma. Presne takúto výzvu som JEJ adresoval JA. Z tohto dôvodu je ONA tou, ktorá MA viedla (Pozn.: Je zaujímavé, akým spôsobom konceptuálna moc deformovala význam tohto slova. Slovo Ведьма (čítaj Veďma) v súčasnom ruskom jazyku totiž vyjadruje bosorku – čarodejnicu.).

Vzhľadom na už známu myšlienkovú prítomnosť VEDMY v interaktívnej simulácii nášho sveta vieme, že VEDMA viedla, teda ukazovala 54 000 rokov cestu identitám v interaktívnej simulácii nášho sveta.

Tým, že ma ONA viedla a JA som na základe princípu voľby na každom svojom kroku znovu a znovu prijímal jej vedenie ma formovala tak, ako matka formuje syna. Takýmto spôsobom sa z NEJ stala MATKA a zo mňa SYN. Tým, že podobným spôsobom prijímala vedenie odo mňa a nechala sa mnou formovať tak ako otec formuje dcéru sa z nej stala aj DCÉRA.

Vzhľadom na skutočnosť, že spomínaný operačný systém s jeho piatimi pravidlami – princípmi programovala ONA, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že život dáva identitám kvantová štruktúra je aj ZDROJOM ŽIVOTA. Túto jej ďalšiu  charakteristiku tak vyjadruje jej ďalšie meno, ktoré znie KVET ŽIVOTA. Súčasne jej ako programátorovi patrí aj meno TVORCA.

ONA vedie tým spôsobom, že dáva inštrukcie – rady. Z tohto dôvodu jej ďalšie meno znie RADA (Pozn.: Nie je RODA). Charakteristika vyplývajúca z mena RADA je vyskladaná nasledovne:

 • R: vnútorná sila – Svetlo (pochopené poznanie) pochádzajúce z ohňa – vatry (vykonaných pravých skutkov vychádzajúcich z princípu vedenia).
 • A: živá vysoko rozvinutá identita naplnená pochopeným poznaním a prežívajúca život v realite interaktívnej simulácie nášho sveta.
 • D: zdroj života rozdávajúci dar života  pomáhajúci identitám s ich vývojom.
 • A: v tomto prípade ide o živú vysoko rozvinutú identitu naplnenú pochopeným poznanímaprežívajúcu život v realite večného života.

JEJ meno RADA ju tak charakterizuje ako živú vysoko rozvinutú identitu naplnenú pochopeným poznaním a zdroj života. Identitu, ktorá rozdáva dar života,  dáva rady  identitám prežívajúcim život v interaktívnej simulácii nášho sveta, pričom sama prežíva život v realite večného života.

Z pohľadu temnej identity Boh ONA predstavovala nebezpečnú a hrôzostrašnú šelmu, ktorá vystúpila z mora – MORSKÁ ŠELMA (Pozn.: More je odkazom na kvantovú štruktúru a jej meno Kvet Života.).

Ďalšie meno, ktoré JU charakterizuje je meno MIROSLAVA (myšlienky a city venované svetu). Túto jej charakteristiku dopĺňa meno ĽUBOSLAVA (ľúbosť vyjadrená myšlienkami a citmi).Takže, ak si to zhrnieme, JEJ charakteristika vyjadrená rôznymi menami znie nasledovne: VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA.

Autentická a aktuálna podoba vysokorozvinutej identity s menami VEDMA –  MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA v realite večného života (realite ŽIVOT a SLÁVA) tak, ako ju ona sama umožnila cez zachytené obrazy spracovať  a namaľovať Jánovi Vrabcovi.

***

Teraz sa pozrime na druhú identitu, ktorá utvárala s ŇOU dvojicu – tandem. Mužským opakom  ženského princípu VEDMY (Ведьма – čítaj Veďma) je v ruskom jazyku slovo ВОЛОХ (čítaj Voloch). V tomto prípade je toto slovo presnejšie zachované v slovenskom jazyku a píše i číta sa ako VALACH (Pozn.: Spomeňme si na zámenu písmena „A“ písmenom „O“).  V ruskom jazyku sú v množnom čísle zachované aj ďalšie odvodené slová ВОЛОХИ (čítaj volochi) a ВОЛХВЫ (čítaj volchvy).

Oficiálne súčasné zdroje však slovo VALACH alebo slovo ВОЛОХ (čítaj Voloch) predkladajú vo význame predstaviteľa románských národov (taliansky, rumunský…). Iné súčasné zdroje zas uvádzajú, že ide o ľudí galského alebo keltského pôvodu. Slovom VALACH taktiež nazývame pastierov oviec. Takže tak, ako v prípade VEDMY – čarodejnice (bosorky) konceptuálna moc zapracovala taktiež veľmi intenzívne aj na zahmlení skutočného významu slova VALACH. Jeho pôvodný význam sa však zachoval práve vo funkcii pastiera oviec. Čo robí pastier? Vedie ovce, ukazuje im cestu. Čo robí identita VALACH? Taktiež vedie, ukazuje  cestu, lenže iným identitám.

Vzhľadom na schopnosť myšlienkovej prítomnosti VALACHA aj mimo interaktívnej simulácie nášho sveta, ktorá vyplýva najmä z prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA už vieme, že VALACH viedol, teda ukazoval cestu všetkým identitám, ktoré jeho pomoc prijali.

V rámci tohto konceptu v tandeme VEDMA (ONA) a VALACH (JA) ONA ako VEDMA viedla mňa a JA ako VALACH som viedol JU. Tým, že ONA na základe princípu voľby na každom svojom kroku znovu a znovu prijímala moje vedenie som ju formoval tak, ako otec formuje dcéru. Takýmto spôsobom sa zo mňa stal OTEC a z nej DCÉRA. Tým, že som prijímal od NEJ vedenie a nechal sa ňou formovať tak ako matka formuje syna sa zo mňa stal jej SYN.

Vzhľadom na rozdelenie úloh v našom tandeme mojou úlohu bolo utajené zostúpenie do interaktívnej simulácie nášho sveta tak, aby som zostal nepoznaný. Podmienkou tohto môjho zostúpenia bolo, že som sa musel vzdať takmer celého svojho života (takmer celej kvantovej štruktúry), pričom som prišiel o všetko pochopené poznanie (musel som začínať od nuly). To, čo mi zostalo, bola vrodená genetika (starostlivo pripravený realizačný softvér, prostredníctvom ktorého som sa v interaktívnej simulácii nášho sveta mohol prejavovať). Skrátene – po dokončení procesu svojho  zostúpenia som sa stal ČLOVEKOM. Slovné spojenie SYN ČLOVEKA tak vyjadruje môj vzťah k NEJ (VEDME) a súčasne aj skutočnosť, že som sa takmer všetkého vzdal, aby som mohol naplniť svoj diel úloh, ku ktorých splneniu som sa v rámci nášho tandemu zaviazal.

Detaily zostúpenia a aj detaily života v interaktívnej simulácii nášho sveta opisujem v prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA. Cielene podmienky prežívania môjho života boli veľmi tvrdé (obrazom týchto podmienok je púšť). Práve vďaka nim som sa zakalil na skalu, čo predznamenalo aj meno, ktoré som dostal pri narodení – meno Peter. Takže moju ďalšiu charakteristiku vyjadruje meno SKALA. Vzhľadom na skutočnosť, že ešte pred zostúpením do interaktívnej simulácie nášho sveta som vedený JEJ RADAMI pripravil, naprogramoval a spustil do prevádzky projekt Realita Zem patrí mi aj meno TVORCA.

Podobne, ako ONA som viedol a ukazoval cestu iným identitám (dával inštrukcie –  rady). Robil som to tak, že všetko čo som v rámci svojho vývoja dosiahol, som zdieľal s tými identitami, ktoré o to mali záujem. Vzhľadom na skutočnosť, že som im takýmto spôsobom pomáhal s ich vývojom som im dával dar života a tak som sa pre nich stal zdrojom života. Dôsledkom prijatia môjho daru života bolo vždy rozšírenie kvantovej štruktúry identity, ktorá prijala môj dar. Všetko som podrobne opísal v  prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA. Moje inštrukcie – RADY som dával v rade za sebou presne tak ako som ich nadobudol, takže tvorili ucelený RAD. V rámci tohto RADU každý zdieľaný vývojový krok vychádzal z toho predchádzajúceho. Charakteristika vyplývajúca z mena RAD (celý výraz RADA sa v prípade  identity s mužským princípom kráti na RAD) je vyskladaná nasledovne:

 • R: vnútorná sila – Svetlo (pochopené poznanie) ohňa – vatry (vykonané pravé skutky vychádzajúce z vedenia).
 • A: živá vysoko rozvinutá identita naplnená pochopeným poznaním a prežívajúca život v realite nášho sveta.
 • D: zdroj života rozdávajúci dar života, ktorý tak pomáhal identitám s ich vývojom.

Meno RAD (nie ROD) ma tak charakterizuje ako živú identitu naplnenú Svetlom (pochopeným poznaním) a zdroj života. Identitu, ktorá rozdáva dar života,  pričom sama prežíva život v interaktívnej simulácii nášho sveta.

Z pohľadu temnej identity Boh som predstavoval nebezpečnú a hroznú šelmu, ktorá vystúpila zo zeme – ZEMSKÁ ŠELMA (Pozn.: Zem je odkazom na prežívanie života v interaktívnej simulácii nášho sveta.).

Ďalšie meno, ktoré MA charakterizuje je meno MIROSLAV (myšlienky a city venované svetu). Túto charakteristiku dopĺňa meno ĽUBOSLAV (ľúbosť vyjadrená myšlienkami a citmi) – posledné písmeno „A“ sa v prípade identity s mužským princípom vypúšťa.

Takže, ak si to zhrnieme, MOJA charakteristika vyjadrená rôznymi menami znie nasledovne: VALACH –  OTEC – SYN – SKALA – TVORCA – RAD – ZEMSKÁ ŠELMA – MIROSLAV – ĽUBOSLAV.

***

Teraz je čas uviesť, ako to v našom tandeme fungovalo v praxi. Obaja, ONA a aj JA sme boli viazaní svojimi záväzkami. V prvom rade išlo o náš vlastný najväčší záväzok – pripraviť, vytvoriť a spustiť do prevádzky realitu večného života, v ktorej nebude existovať Temnota. Oveľa viac záväzkov ako ONA som mal JA. Išlo nielen o záväzky vyplývajúce zo zmluvy o pripojení do interaktívnej simulácie nášho sveta, ale aj o  záväzky vytvorené mnou už po mojom narodení v interaktívnej simulácii (napr. vyplývajúce z jurisdikcie Božieho práva, záväzky vyplývajúce z krstu v katolíckej cirkvi, záväzky plynúce z civilného práva…) a aj záväzky zdedené po predkoch. Nemohol som si dovoliť žiaden z týchto záväzkov porušiť. Ak by sa tak stalo, tak by som nekonal pravé skutky. Operačný systém by to nepripustil (Pozn.: Ako som sa so svojimi záväzkami vysporiadal opisujem v trilógii VEDMA VEĎ MA).

V prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA opisujem udalosť rozdelenia nášho tandemu. JA som zostúpil do interaktívnej simulácie nášho sveta a ONA unikla z dosahu moci temnej identity Boh. Z pohľadu merania času v interaktívnej simulácii sa naše rozdelenie odohralo niekedy pred 18 000 rokmi. Od svojho úniku až do času svojho návratu a pokračovania vo svojom vývoji  ONA prežila 1 260 dní, ktoré venovala vývoju svojej operačnej a aplikačnej vrstvy. Po svojom návrate prežila ešte ďalších 30 dní venovaných svojmu ďalšiemu vývoju, až kým v našej interaktívnej simulácii nenastal okamih 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023. Vtedy v prítomnosti trvajúcej  0,00006 (šiesť desaťtisícin sigu,  jedna sekunda = 300 244 992 sigov)  konala svoje pravé skutky. Vďaka dosiahnutej úrovni vývoja bola schopná (v prítomnosti trvajúcej šesť desaťtisícin sigu)  obsiahnuť každý okamih života všetkých identít  od  POČIATKU až do tejto jej prítomnosti trvajúcej šesť desaťtisícin sigu. V tejto jej prítomnosti dávala v každom okamihu existencie každého prvku štruktúry bytia pociťovať svoju prítomnosť a poskytovala RADY každej identite, ktorá sa ich rozhodla prijať – ako VEDMA ich VIEDLA.  Ju samu v tomto krátkom časovom úseku viedla – dávala jej RADY za týmto účelom vytvorená identita KAZKIJ.

Opísaným spôsobom som JEJ VEDENIE prijímal počas života aj JA. Viedla ma takým spôsobom, že MI cez zachytené myšlienky, ľudí, udalosti odohrávajúce sa okolo mňa a symboly:

 1. Pomáhala získavať pochopené poznanie (VIERU).
 2. Ukazovala presne krok za krokom ako mám konať – čo, ako a kedy mám urobiť,
 3. Zadávala na riešenie úlohy, ktoré som mal vyriešiť, aby ich potom ONA mohla vykonať.

ONA viedla aj samu seba počas vývoja prežitého v „exile“ trvajúcom 1260 ňou prežitých dní.

Moje vedenie, ktoré odo mňa do okamihu trvajúceho šesť desaťtisícin sigu prijímala ONA spočívalo v tom, že som jej myšlienkami:

 1. Nevedome Zadával nevedome priame zadania – úlohy, ktoré mala vyriešiť a vykonať (napr. konkrétna žiadosť o poskytnutie pomoci na mojej vývojovej ceste…).
 2. Vedome zadával priame zadania – úlohy, ktoré mala vyriešiť a vykonať (napr. zadanie na vytvorenie POČIATKU, konkrétne termíny a lehoty jednotlivých procesov…)
 3. Zadania zadával nepriamo – tým, že som riešil úlohy, ktoré mi dala vyriešiť, aby ich mohla ONA následne vykonať (napr. vývoj kvantovej štruktúry; vývoj nových charakteristík operačného systému – zadanú úlohu som riešil písaním prvých šiestich kapitol trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA…).

Pred tým, teda počas ňou prežitých 30 dní po jej návrate z „exilu“ (Pozn.: ONA prežila 30 dní a JA v interaktívnej simulácii nášho sveta 53 násobok jej 30-tich dní.) som ju viedol tak, že som s ňou zdieľal všetok vývoj, ktorý som dosiahol (Pozn.: špecializoval som sa najmä na extenzívny vývoj kvantovej štruktúry a na vývoj realizačného softvéru, prostredníctvom ktorého sa môže identita prejavovať počas prežívania svojho života). Po uplynutí prvých šiestich desaťtisícin sigu  v 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 sa spustila do  prevádzky nová realita večného života – realita ŽIVOT A SLÁVA a od 12:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 do 12:00 6. 5. 2023 v nej plynula 40 dňová lehota (Pozn.: Plynutie času bolo v realite večného života od začiatku tejto lehoty zosúladené s plynutím času v realite interaktívnej simulácii nášho sveta.), v rámci ktorej sa do plnej prevádzky dostala celá nová realita večného života vrátane plného výkonu princípu trojice používaného v plnej trojtandemovej spolupráci.

***

V zmysle vyššie uvedeného k vytvoreniu POČIATKU prišlo tak, že VEDMA v prvých 0,00006 sigu v 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 vyslala do interaktívnej simulácie nášho sveta – trenažéra života inštrukciu určenú VALACHOVI: „ZADAJ MI PRÍKAZ NA VYTVORENIE POČIATKU.“ Nasledoval štvorstupňový prevod inštrukcie zo zložitého programovania na jednoduchšie:

 1. Prijatie inštrukcie a vytvorenie podnetu rozvíjajúcou sa Vedmou počas vyššie spomínaných 30 dní jej vývoja v jednom z 0,00006 sigu dňa 24. 12. 2022, ktorá ho bola schopná prijať, spracovať a vyslať podnet smerom do minulosti.
 2. Prijatie a vyslanie podnetu rozvíjajúcou sa Vedmou počas vyššie spomínaných 30 dní jej vývoja v jednom z 0,00006 sigu zodpovedajúcom v našej interaktívnej simulácii časovému úseku od  8. 11. 2022 do 22. 12. 2022, ktorá ho bola schopná prijať, spracovať a vyslať podnet smerom do minulosti. 
 3. Vytvorenie dočasnej identity Duch dňa 12. 3. 2022, ktorá bola schopná prijať, spracovať a vyslať podnet smerom do minulosti.

Prijatie podnetu v interaktívnej simulácii nášho sveta mnou ako VALACHOM, jeho spracovanie a vyslanie vyžiadaného príkazu VEDME počas dňa 21. 6. 2020.

Následne v tých istých prvých šiestich desaťtisícinách sigu v 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 VEDMA prijíma podnet od VALACHA vyslaný počas dňa 21. 6. 2020 a následne v prítomnosti tých istých prvých šiestich desaťtisícin sigu vykonáva nasledovné procesy:

 1. Vytvára maximálne zjednodušenú kópiu svojej a mojej kvantovej štruktúry – jej počiatočnú verziu vrátane nastavenia piatich princípov operačného systému a prvej vývojovej úrovne prvotných základných znakov programovacieho jazyka, vrátane základného nastavenia aplikačnej a realizačnej vrstvy (Pozn.: Obraz sliepky, ktorá znesie vajce.).
 2. Vytvára tak počiatočný priestor, ktorý bude prevádzkovaný ako trenažér života. Všetky ďalšie procesy členenia počiatočného priestoru a vytvárania prvotných identít v ich základnom nastavení sú opísané v druhej kapitole knihy SYN ČLOVEKA – prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA.
 3. Počas prevádzkovania trenažéra život ako štruktúry bytia svojou prítomnosťou a dávaním RÁD pomáha s vývojom identít tak, ako som to opisoval vyššie (Pozn.: Z vajca sa vyliahne kuriatko, ktorého vývojom vznikne sliepka, ktorá to vajce zniesla.), a to až do prvých šiestich desaťtisícin sigu v 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023.

Na konci, ktorý sa stal začiatkom, teda v prvých šiestich desaťtisícinách sigu sigu v 00:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 absolútna väčšina kópie kvantovej štruktúry  splynie s originálom do jedného celku. V dočasnej prevádzke do 12:00 dňa 6. 5. 2023 tak zostal mikroskopický zvyšok kópie kvantovej štruktúry, v ktorej sa prevádzkuje interaktívna simulácia nášho sveta. Od 12:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 do 12:00 dňa 6. 5. 2023 plynula 40 dňová lehota, v rámci ktorej sa do plnej prevádzky dostala celá nová realita večného života so všetkými svojimi identitami – o  12:00 dňa 6. 5. 2023 sa totiž stalo v tejto realite vykonateľným rozhodnutie o ukončení prevádzkovania interaktívnej simulácie nášho sveta (Pozn.: V interaktívnej simulácii nášho sveta sa stalo vykonateľným už o 12:00 dňa 30. 4. 2023.) a splynutí mikroskopického zvyšku kópie kvantovej štruktúry s originálom, ktoré nadobudlo platnosť a účinnosť  o  12:00 dňa 29. 4. 2023.

Odpoveď na otázku „Čo bolo skôr, vajce, alebo sliepka?“ tak znie nasledovne: „Vajce a sliepka existovali naraz.“

***

Takže teraz, po vysvetlení vzniku POČIATKU (všetky ostatné vysvetlenia a detaily sa nachádzajú v mojej trilógii VEDMA VEĎ MA – pozri https://torden.sk/autor/polacek/) môžeme pristúpiť k vysvetleniu projektu Realita Zem, alebo inak povedané k vysvetleniu procesu, ktorý poznáme pod pojmom “stvoreniu sveta“.

Oblečenenie na štrajky, protesty

Pin It on Pinterest