Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi BeDigi s.r.o. (ďalej ako „dodávateľ“) a zákazníkom (ďalej ako „odberateľ“) so svojimi odberateľmi a zákazníkmi. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na produkty a objednávky ponúkané a realizované prosterdníctvom online služby chcemeslobodu.sk (https://chcemeslobodu.sk).

Prevádzkovateľ

 • Prevádzkovateľom webu chcemeslobodu.sk je spoločnosť BeDigi s.r.o.
 • Sídlo spoločnosti: Karola Šišku 38, 903 01 Senec, Tel.: +421 948 446 067
 • Registrácia: Výpis z obch. reg. Okres. súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro Vložka č.: 149509/B
 • Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, www.soi.sk

Objednaním prostredníctvom web stranky zákazník vyjadruje súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s odberateľom explicitne uvedené inak.

 1. Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné majú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:
1.1. ”dodávateľ” – znamená spoločnosť BeDigi s.r.o., so sídlom Karola Šišku 38, 903 01 Senec, IČO: 53 420 934, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 149509/B
1.2. ”odberateľ” – znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou BeDigi s.r.o. a to predovšetkým vystavením objednávky v ústnej alebo písomnej forme, odoslaním vyplneného objednávkového formulára na webstránke dodávateľa, odoslaním e-mailovej objednávky, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy.
1.3. ”produkt” – znamená všetok tovar, ktorý dodávateľ predáva najmä:
1.3.1. textilné produkty na stránke www.chcemeslobodu.sk
1.3.2. všetky ďalšie produkty, na ktorých predaji sa dohodne dodávateľ a odberateľ
1.4. „ObZ“ – znamená zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník ) v platnom znení
1.5. „VOP“ – znamená Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti BeDigi s.r.o.
1.7. „doručenie písomnosti“ – znamená, že písomnosť sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po jej odoslaní poštou alebo mailom.

 

 1. Objednávka produktu

2.1. Odberateľ objednáva produkt a služby u dodávateľa písomne:
2.1.1. e-mailom na adrese ahoj@chcemeslobodu.sk,
2.1.2. aj vtedy, pokiaľ už odberateľ objednal produkt u dodávateľa osobne; v takom prípade sa odberateľ zaväzuje potvrdiť ústnu objednávku písomne, mailom alebo poštou do 24 hodín od ústnej alebo telefonickej objednávky. Na ústnu alebo telefonickú objednávku, ktorá nebola dodatočne písomne potvrdená dodávateľovi sa neprihliada.
2.2. Odoslané objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: kompletné fakturačné údaje, číslo objednávky, kontaktnú osobu, telefonický a e-mailový kontakt, spôsob prevzatia produktu, popis objednaného produktu s kódmi podľa aktuálneho cenníka a počty kusov, spôsob platby.
2.3. Odberateľ je povinný súčasne s objednaním produktu poskytnúť dodávateľovi zálohu na kúpnu cenu vo výške 100% z ceny objednaného produktu, pokiaľ nie je v Dealerskej zmluve stanovené inak.
2.4. Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v poradí, v akom prichádzajú. Každá potvrdená objednávka je záväzná.
2.5. Odberateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením dodávateľom.
2.6. Odberateľ má právo stornovať záväznú objednávku, avšak len pred dodaním produktu.

 1. Dodanie produktu

3.1. Dodanie produktu sa uskutočňuje odovzdaním na prepravu.
3.1.1 Pri použití prepravcu sa faktúra, dodací list a produkt odovzdajú prepravcovi. Produkt je zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní produktu skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky.
3.2. Produkt sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, kedy dodávateľ odberateľovi, jeho zástupcovi alebo prepravcovi umožní s ním fyzicky disponovať (bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie produktu počas prepravy).
3.3. Odberateľ sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 5 dní od písomnej alebo mailovej výzvy dodávateľa. Pri neakceptovaní tejto výzvy má dodávateľ právo predať objednaný produkt inému subjektu alebo zabezpečiť jeho ďalšie uskladnenie na náklady odberateľa.
3.4. V prípade objednania prepravy produktu dodávateľom, je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi prepravné náklady v plnej výške.

 

 1. Ceny a zľavy

4.1. Ceny produktov a služieb sú uvedené na internetovej stránke. Všetky ceny sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH. Z týchto cien má dodávateľ právo poskytnúť zľavy s ohľadom na množstvo predaného produktu, momentálnu situáciu na sklade a podľa aktuálnej cenovej politiky dodávateľa. Konečná cena pre objednávky je uvedená v potvrdení objednávky.
4.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien a obsahu cenníka.
4.3. Dodávateľ má vyhradené právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo VOP a iných zmluvách.

 1. Platobné podmienky

5.1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru vopred a to do troch (3) pracovných dní od zaslania objednávky tovaru predávajúcemu. Ako variabilný symbol sa uvedie číslo objednávky.
5.2. Spôsob platby: Platbu je možné zrealizovať v hotovosti pri dobierke alebo prevodným príkazom na základe platobného príkazu, zálohovej alebo riadnej faktúry vystavenej dodávateľom.
5.4. Dodávateľ si vyhradzuje právo čiastkovej fakturácie za už dodaný produkt.
5.5. Odberateľ nie je oprávnený započítať si akúkoľvek splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči dodávateľovi, ktorá vznikla na základe objednávky podľa zmluvy, alebo týchto VOP, alebo ktorá vznikla porušením VOP, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

 

 1. Vlastníctvo produktu a prechod nebezpečenstva škody

6.1. Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k produktu až úplným uhradením kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním produktu, na ktoré má dodávateľ v súlade s VOP a zmluvou nárok.
6.2. Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na odberateľa momentom dodania produktu odberateľovi alebo jeho splnomocnencovi.

 1. Zodpovednosť za škodu

7.1. V prípade, že dodávateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu z jednotlivej objednávky, takéto porušenie nebude mať vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán z iných odberateľom vykonaných objednávok podľa týchto VOP a iné zmluvné vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom.
7.2. Dodávateľ v súlade s § 373 a 374 ObZ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi v súvislosti s prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle dodávateľa a zabránila dodávateľovi v splnení jeho zmluvnej povinnosti.

 1. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

8.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.
8.2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
8.3. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar späť,
b) vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od obdržania vráteného tovaru predávajúcim, cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

 1. Odstúpenie dodávateľa od zmluvy

9.1. Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
9.2. Objednaný produkt nie je dostupný, alebo bola jeho výroba či predaj už ukončené.
9.3. Technické vybavenie pre realizáciu nie je v danom čase funkčné a dodávateľ nemá možnosť objednávku spracovať.
9.4. Obsah objednávky je v rozpore so zákonom, autorskými právami, etickými zásadami dodávateľa.
9.5. Dodávateľ si vyhradzuje uplatniť výhradu svedomia a objednávku neprijať, resp. odstúpiť od zmluvy.
9.6. V prípade odstúpenia od zmluvy, alebo neprijatia objednávky dodávateľ bezodkladne vráti prijatú platbu za danú objednávku na účet objednávateľa.

 1. Záručné lehoty a reklamačný poriadok

10.1. Záručná doba na produkt, dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami ObZ. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ poskytuje záruku na vady produktu, ktoré sa vyskytnú v dobe jedného roka odo dňa prevzatia produktu odberateľom.
10.2. V súlade s § 427 a § 428 ObZ je odberateľ povinný reklamovať zjavnú vadu produktu bezodkladne po jeho prevzatí, najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia produktu. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu sa nebude prihliadať.
10.3. Dodávateľom poskytovaná záruka na produkt v plnom rozsahu zaniká, pokiaľ bol produkt použitý na ďalšie spracovanie, alebo bol akýmkoľvek spôsobom upravený, alebo pozmenený.
10.4. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť dodávateľovi reklamovaný produkt na vlastné náklady do skladu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom vady.
10.5. Vady musia byť vytknuté písomne alebo e-mailom na riadne vyplnenom reklamačnom liste reklamačnému pracovníkovi dodávateľa. Reklamačný list je prílohou a neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP. Reklamačný list vyplnený odberateľom obsahuje: obchodný názov odberateľa, dátum vydania dokladu, ktorým bol produkt zakúpený, číslo faktúry, katalógové značenie produktu, počet kusov produktu, popis vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.
10.6. Oprávnená reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
10.7. V prípade, ak produkt nie je možné opraviť, dodávateľ si vyhradzuje právo vybaviť reklamáciu náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.

Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Kupujúci musí oznámiť predávajúcemu zistené závady najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru písomne (aj e-mailom). Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení. Poštovné a iné poplatky dodávateľ nevracia. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru nepovažujeme opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

 

 1. Záverečné ustanovenia

13.1. Ak sú, alebo sa stanú niektoré ustanovenia týchto VOP neplatnými, alebo v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo sa stanú nevynútiteľnými, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
13.2. Dodávateľ má vyhradené právo tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za účinnú voči odberateľovi dňom zverejnenia VOP na internetovej stránke dodávateľa – www.chcemeslobodu.sk s uvedením dátumu platnosti VOP.
13.3. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami ObZ.

Pin It on Pinterest